بررسی و سنجش ویژگی‌های کارآفرینی دهیاران و تاثیر مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بر آن

نویسندگان

1 Assistant Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

2 Rural Social Development, M.A. Faculty of Social Sciences, University of Tehran (responsible author)

چکیده

برای انجام فعالیت‏های کارآفرینانه، به مجموعه وسیعی از مهارت‏ها نیاز است. مهارت‏های فنی و حرفه‏ای، برای موفقیت در فرایند کسب و ‏کار، ضروری هستند. مهارت‏های فنی کارآفرینان موفق، فراتر از تولید کالا یا خدمات متعارف در بازار هستند. هدف اصلی مقاله حاضر، سنجش ویژگی‏های کارآفرینی و تأثیر مهارت فنی ‏و ‏حرفه‏ای بر آن در دهیاران به عنوان مدیران جدید روستایی است. یافته‏های پژوهش‏های اخیر نشان داده است که ویژگی‏های رفتاری کارآفرینان، از تنوع بسیاری برخوردار است. با توجه به تنوع ویژگی‏های مذکور، چهار مورد انتخاب شد و پرسشنامه‏ پژوهش در بین 76 نفر از مدیران روستایی (دهیاران) روستاهای شهرستان میاندوآب توزیع گردید و یافته‏های آن مورد تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج پژوهش، نمره دهیاران در سه ویژگی، بیش از متوسط نظری (5/2) است و از شدت قوی برخوردار است. آنها در ویژگی دیگر نیز ضعف دارند و در مجموع، دهیاران مورد بررسی، از میانگین کارآفرینی بیشتر از حد متوسط (3) برخوردارند. همچنین با سنجش تأثیر دو متغیر سن و تحصیلات (متغیرهای زمینه‏ای) و مهارت فنی‏ و ‏حرفه‏ای و تمایل به راه‏اندازی کسب‏ و ‏کار به صورت ترکیب دومتغیری، مشخص گردید که متغیرهای ترکیبی تحصیلات- مهارت فنی‏ و ‏حرفه‏ای و تحصیلات- تمایل به راه‏اندازی کسب‏و‏کار، بر میزان کارآفرینی دهیاران تأثیر ندارند، لیکن ترکیب متغیر سن- مهارت فنی‏ و ‏حرفه‏ای و سن- تمایل به راه‏اندازی کسب‏و‏کار با کارآفرینی دهیاران، رابطه معنی‏دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and assessment of the characteristics of Dehyaran entrepreneurial and the effect of technical and professional skills on it

نویسندگان [English]

  • Hossein Imani Jajarmi 1
  • Peyman Pourrajab Miyandoab 2
چکیده [English]

For entrepreneurial activities, a wide range of skills is required. Technical and professional skills are essential for success in business process. Technical skills of successful entrepreneurs are beyond the production of goods or common services in the market. The main purpose of this paper is to assess entrepreneurial characteristics and to evaluate the effect of technical and professional skills on Dehyaran , as new rural managers. The findings of recent researches have shown that behavioral characteristics of entrepreneurs enjoy high variations. Considering the diversity of these characteristics, four cases were selected and a survey questionnaire was distributed among 76 rural executives (Dehyaran) in villages of Miyandoab city and then findings were analyzed. According to the results of the study, Dehyaran’ scores are more than average (2.5) in three characteristics, and it shows that it is extremely strong. Their scores, however, show weakness in other characteristics. On the whole, Dehyaran of this study have an entrepreneurship mean that is more than the average level (3). Moreover, measuring the effect of two variables of age and education (peripheral variables) and technical and professional skills and the desire to launch a business as combinations of two variables, we found that the combinational variables of education – technical and professional skills and education – inclination to set up business, have no effect on Dehyaran entrepreneurship level, but the combination of variables of age -technical and professional skills and age - inclination to set up a business has a significant relationship with Dehyaran entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dehyaran
  • Entrepreneur
  • Entrepreneurial
  • Entrepreneurial Skills
  • Miyandoab
  • Technical and Professional Skills