کارکردها و پیامدهای نذر در جامعه روستایی (بررسی موردی روستاهای شهرستان فومن ـ استان گیلان)

نویسندگان

1 Associate professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran

2 Payame Noor University Instructor (responsible author)

چکیده

تأمین اجتماعی، یکی از ضرورت‌های جامعه روستایی ایران و پیش‌شرط تحقق توسعه روستایی است که همیشه برای استقرار فراگیر آن در جامعه روستایی، با مشکلات فراوانی مواجه بوده‌ایم. در پژوهش حاضر، با بررسی عمیق جامعه مورد بررسی و مهم دانستن الگوها، ارزش‌ها و نگرش‌های افراد، منابع سنتی و به طور خاص دین، یکی از منابعی محسوب شده است که می‌تواند ایجاد تأمین اجتماعی فراگیر و توسعه روستایی را تسهیل کند. در پژوهش حاضر، نذر یکی از منابع حمایتی تأمین اجتماعی در اسلام معرفی شده و با استفاده از رهیافت کیفی "نظریه بنیانی"، تلاش شده است تا با شناسایی و معرفی نذر به مثابه کالایی حمایتی در نظام تأمین اجتماعی روستایی، بتوان پیامدها و کارکردهای فعالیت‌های حمایتی نذری را در جامعه روستایی دریافت. یافته‌های پژوهش حاضر، نشان می‌دهند که فعالیت‌های نذری‌ که جنبه حمایتی دارند، بر دو گروه "نذرگیرندگان" و "نذردهندگان" تأثیر می‌گذارند. شرایط علی ویژه‌ای مانند "گره‌گشایی"، "دستیابی به هدف"، "آرامش‌بخشی" و "تأمین نیازها"، پدیده "برقراری تعادل" را ایجاد می‌کنند. این پدیده از طریق راهبردهای درهم‌تنیده‌ای مستحکم می‌شود. راهبردهای مذکور عبارت‌اند از "اعتقاد داشتن"، "مأیوس نشدن"، "خلوص نیت"، "واسطه قرار دادن"، "خیرخواهی"، "متعهد شدن"، "مسئولیت‌پذیری" و "کمک‌خواهی". پیامدهای بکارگیری راهبردهای مذکور، "نتیجه‌دهی" نذرهای حمایتی و "راغب شدن" افراد مورد بررسی به چنین نذرهایی هستند که ضمن ایجاد "وابستگی" بین نذر‌گیرندگان و نذردهندگان و "بالا بردن منزلت اجتماعی" نذردهندگان، با "خشنود کردن" نذرگیرندگان، موجب "رفاه ذهنی"، "حفظ حرمت افراد محتاج" و دستیابی به "مکمل مناسب" برای تأمین نیازهای زندگی در گروه نذرگیرندگان می‌شوند. راهبردهای پدیده برقراری تعادل، به منظور پیدایش چنین پیامدهایی، تحت تأثیر شرایط مداخله‌گر مانند "دینداری"، "وضعیت مالی"، "نیازمندی"، "درک موقعیت افراد محتاج"، "ساختار جامعه روستایی"، "یادگیری‌های گذشته" و "تجربه کردن" هستند و در زمینه‌های خاصی بسط می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions and consequences of Nazr in rural community: Fouman city villages case study

نویسندگان [English]

  • Hamid Parsania 1
  • Mehrdad Tavakolirad 2
چکیده [English]

Social security is one of Iran's rural community needs and it is a prerequisite for rural development and we have always had problems for its comprehensive establishment in rural community. In the present study, with a deep understanding of the community and giving priority patterns, values and attitudes of people, we found that traditional resources and particularly religion can be considered as one of the sources that facilitates rural development and creates a comprehensive social security. In the present study, Nazr has been introduced as one of the supporting sources of social security in Islam and by using the qualitative approach of "grounded theory”, we tried to identify and introduce Nazr as a supportive product in the rural social security system and recognize the consequences and possible functions of Nazr as a supportive product in the rural community. The findings of this study show that the activities related to Nazr that have a supportive function produce an effect on the two groups of “Nazr receivers" and "Nazr givers". Special conditions such as "relief", " attaining the goals", "relaxation" and "fulfilling the needs", create the "balancing" phenomenon .This phenomenon is reinforced through intertwining strategies. These strategies include "having a belief", “purity,", "benevolence", "commitment", "responsibility" and "asking for help". The consequences of using these strategies are that supportive Nazrs produce a result and that the under studied subjects become willing toward such Nazrs and this creates affinity between Nazr receivers and Nazr givers also increases the social status of Nazr givers as they please the Nazr receivers and it also keep the social status of Needy people. The strategies of balancing phenomenon are under the influence of confounding conditions such as "religion", "financial situation", "neediness", " understanding the situation of the needy", "the structure of rural society," "past learning" and "experiencing "and these develop in certain areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance
  • Islam
  • Mental Welfare
  • Nazr
  • Rural Development.
  • social security