تعداد مقالات: 215

1. بررسی رابطه بین صنعت و کیفیت زندگی (مقایسه موردی مناطق روستایی شهرستان قروه)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-24

غلامرضا غفاری؛ حسین میرزایی؛ علیرضا کریمی


2. تحلیل نظری نظام‌های بهره‌برداری از مراتع

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-28

مصطفی ازکیا؛ علی ایمانی


6. جهان– محلی شدن و بازاندیشی در هویت زنان: مطالعه موردی هورامانِ تخت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-22

10.22059/jrd.2013.50582

مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی؛ عادل عبدالهی


7. صفحات ابتدایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-4

10.22059/jrd.2014.52068


8. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-2

10.22059/jrd.2014.54327


9. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-5

10.22059/jrd.2015.58442


10. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-4


11. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-5


12. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-5


13. کارگزاران توسعۀ محلی: تحلیل جامعه‌شناختی نیروهای مؤثر در توسعۀ منطقۀ مرزی پیرانشهر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-28

10.22059/jrd.2018.68405

تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ کامل دلپسند


14. تعاملات میان سیاست‌های شهری و زیستِ غیررسمی تهیدستان در فضای شهری: ارائه یک مدل نظری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

10.22059/jrd.2019.74360

مریم ایثاری؛ علیرضا شجاعی زند؛ بهاره آروین


15. واکاوی نقش دانشگاه نسل چهارم (دانشگاه اجتماعی) در توسعه منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.320183.668637

آرش یدالهی ده چشمه؛ سعید رجائی پور؛ سید علی سیادت


17. ارزیابی نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران: تحلیلی بر مبنای الگوی مکنزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-196

10.22059/jrd.2017.67433

حمید رستگاری؛ زکریا محمدی تمری؛ مصطفی احمدوند


19. تحلیلی بر مطالعات روستایی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مصطفی ازکیا؛ غلامرضا غفاری


20. توسعة انسانی به مثابه فرایندهای درهم تنیده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی؛ مجتبی بیات


21. نقش ترویج در توسعة کشاورزی اُرگانیک (زیستی) در روستاهای کشور

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

عباس نوروزی؛ اسماعیل شهبازی


22. سخن سردبیر، صفحات اول و آخر و جلد شماره 8

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392

حسن بخشی زاده؛ مهدی طالب


25. بررسی نقش عوامل اجتماعی و جمعیتی در تغییرات الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-28

10.22059/jrd.2015.58432

محمد شیری؛ محمود قاضی طباطبایی؛ رسول صادقی؛ حسین راغفر