تعداد مقالات: 168
1. تحلیلی بر مطالعات روستایی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

مصطفی ازکیا؛ غلامرضا غفاری


2. توسعة انسانی به مثابه فرایندهای درهم تنیده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

محمود متوسلی؛ علی نیکونسبتی؛ مجتبی بیات


3. نقش ترویج در توسعة کشاورزی اُرگانیک (زیستی) در روستاهای کشور

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

عباس نوروزی؛ اسماعیل شهبازی


4. بررسی رابطه بین صنعت و کیفیت زندگی (مقایسه موردی مناطق روستایی شهرستان قروه)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-24

غلامرضا غفاری؛ حسین میرزایی؛ علیرضا کریمی


5. تحلیل نظری نظام‌های بهره‌برداری از مراتع

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-28

مصطفی ازکیا؛ علی ایمانی


6. ارزیابی نقش مشارکت در طرح‌های توسعه مناطق روستایی (بررسی موردی: طرح‌های تجمیع مناطق روستایی)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-18

مهدی طالب؛ حسین میرزایی؛ عفوات نادری


8. سخن سردبیر، صفحات اول و آخر و جلد شماره 8

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392

حسن بخشی زاده؛ مهدی طالب


10. جهان– محلی شدن و بازاندیشی در هویت زنان: مطالعه موردی هورامانِ تخت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-22

مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی؛ عادل عبدالهی


11. صفحات ابتدایی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-4


12. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-2


13. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-5


14. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-4


15. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-5


16. صفحات آغازین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-5


17. صفحات آغازین

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396


18. ارزیابی نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران: تحلیلی بر مبنای الگوی مکنزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 171-196

حمید رستگاری؛ زکریا محمدی تمری؛ مصطفی احمدوند


19. کارگزاران توسعۀ محلی: تحلیل جامعه‌شناختی نیروهای مؤثر در توسعۀ منطقۀ مرزی پیرانشهر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-28

تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ کامل دلپسند


21. تعاملات میان سیاست‌های شهری و زیستِ غیررسمی تهیدستان در فضای شهری: ارائه یک مدل نظری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-24

مریم ایثاری؛ علیرضا شجاعی زند؛ بهاره آروین


23. آینده توسعه روستایی و چالش‌های پایداری

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

منصور وثوقی؛ علی ایمانی


24. فراتحلیلی بر مطالعات فقر در جامعه روستایی ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

مهدی طالب؛ صدیقه پیری؛ سمیه محمدی