ارزیابی نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران: تحلیلی بر مبنای الگوی مکنزی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه یاسوج، استان کهگیلویه و بویراحمد

2 گروه مدیریت توسعه روستایی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه یاسوج

چکیده

از الزامات توسعه در مناطق روستایی و چه بسا کل کشور، وجود نظام مدیریت توسعۀ روستایی است، نظامی که از حداقل آسیب­های موجود برای یک مجموعه تشکیلاتی برخوردار باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب‎‌های نظام مدیریت توسعۀ روستایی ایران بر مبنای الگوی مکنزی توسعه‌یافته انجام گرفت. روش کیفی- کمی (آمیخته از نوع طرح اکتشافی) برای انجام پژوهش اتخاذ شد. نمونه‌های پژوهش به صورت هدفمند انتخاب و تا زمان اشباع یافته‌ها به داده‌برداری مبادرت شد (10=n). در انتخاب نمونه‌ها، از افراد مطلع به موضوع در بین صاحب‌نظران دانشگاهی و افراد شاغل در دستگاه‌های اجرایی استفاده شد. از طریق پرسشنامۀ بازِ محقق‌ساخته، آسیب­های شناسایی‌شده در دسترس افراد نمونه قرار گرفت و از این طریق اعتبار نتایج سنجش و ارزیابی شد، همچنین از نرم‌افزار Nvivo10 به منظور ترسیم الگوی نهایی پژوهش استفاده بعمل آمده است. نتایج نشان داد در مجموع 72 آسیب در نظام وجود دارد که بیشترین آنها به ابعاد کارکنان و ساختار اختصاص دارد. از بین آسیب­های شناسایی‌شده، فقدان سازمان تخصصی متولی روستا و جای خالی سیاست توسعۀ روستایی در راهبرد ملی به عنوان آسیب توسط تمام نمونه­های تحقیق بیان شد. از دیگر آسیب‌های مهم می­توان به سردرگمی و تداخل وظایف سازمان‌های متولی روستایی، تعدّد نهادی و سازمان‌ها در امر توسعۀ روستایی، نبود منابع مالی پایدار، ناسازگاری ارزش‌ها با شرایط واقعی جامعه بومی، ذینفع نبودن جامعۀ محلی در سایۀ ارزش‌ها، ناهماهنگی بین سطوح تصمیمات، وجود تعداد کثیری از نیرو­های آموزش‌ندیده و غیر متخصص در حوزۀ توسعۀ روستایی، نظام آموزش مهارت ناکارآمد در حوزۀ توسعۀ روستایی و سیاست‌های شهرگرایی و صنعت‌گرایی و تأثیر آن بر جامعه روستایی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Iran's Rural Development Management System: An Analysis Based on McKinsey Model

نویسندگان [English]

  • Hamid Rastegary 1
  • Zakaria Mohammadi 1
  • Mostafa Ahmadvand 2
1 Ph.D. student of Agricultural Development, Yasuj University, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province
2 Dept. of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University
چکیده [English]

The developmental requirements of rural development and, in general, the whole country, are the existence of a rural development management system that has the least damage to an organization. In this regard, the present study was conducted to investigate the damage of rural development management system in Iran based on McKinsey model. Qualitative method was used for the research. The research samples were selected purposefully and performed until the saturation of the findings into the data vector (n = 10). In selecting samples, informed people were used to discuss issues between university professors and those working in executive agencies. In order to measure the validity of the results, the identified damage was evaluated by a researcher-made questionnaire. Nvivo10 software was used to draw up the final model of research. The results showed that there were a total of 72 injuries in the system, of which the highest number of damage was attributed to staff and structure. Among the identified damages, the lack of a specialized village trusteeship organization and the vacancy of Rural Development Policy in the national strategy were described as damage by all samples. Another major damage can be the confusion and interference of the duties of the rural municipality, the multiplicity of institutions and organizations in rural development, the lack of sustainable financial resources, the incompatibility of values with the actual conditions of the indigenous community, the beneficiaries of the local community in the light of values, inconsistencies between the levels of decision, the existence of a large number of untrained and specialist forces in the field of rural development, the inefficient skill training system in rural development and urbanization and industralization policies and its impact on rural society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Rural Development Management
  • McKinsey Model
  • Iran
اسمعلی، بابک (1381). آسیب‌شناسی مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات انجمن مدیریت ایران.

افتخاری، رضا و سجاسی قیداری، حمدالله (1388). بازآفرینی مدیریت توسعۀ روستایی در ایران. مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرهنگ جهادی و مدیریت. وزارت جهاد کشاورزی. تهران. خرداد 5.

جی، کامینگز توماس و ورلی، کریستوفر جی (1384). تحول و توسعۀ سـازمان. ترجمـه کوروش برارپور، ساپکو- تهران: انتشارات فراز اندیش سبز.

چمبرز، رابرت (1376). توسعة روستایی، اولویت­بخشی بــه فقرا، ترجمة مصطفی ازکیا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

خسروی، کوروش (1386). جایگاه آموزش در بهبود مدیریت توسعۀ روستایی مطالعه موردی: (دهیاری‌های شهرستان کوهدشت). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم. دانشگاه شهید بهشتی.

دربان آستانه، علی‌رضا و رضوانی، محمدرضا (1394). مبانی مدیریت روستایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی (1386) بررسی فعالیت‌های عمران روستایی جهاد سازندگی (با تأکید بر شیوه­های تصمیم‌گیری، برنامه­ریزی و اجرا در مدیریت فعالیت‌های عمران روستایی). طرح پژوهشی، کتابخانه ملی.

فرج اله حسینی، سید جمال؛ ده یوری، سحر؛ پالوج، مجتبی؛ شجاعی، مرتضی (1395). طراحی و ارائه مدل ساختاری برای مدیریت مناسب توسعۀ روستایی در ایران. پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی. 15-27.

شیوایی، عبدالحسین (1379). تنگناهای مکانی فضایی توسعۀ سکونتگاه‌های روستایی با تأکید بر مدیریت فضا، مورد دهستان کبگیان (استان کهگیلویه و بویراحمد). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم. دانشگاه شهید بهشتی.

ضابطیان، جعفر؛ اردشیری، م و ماجدی، مسعود (1379). بررسی موانع و تنگناهای مدیریت توسعۀ روستایی ایران (مطالعه موردی استان فارس). طرح پژوهشی به سفارش وزارت کشاورزی.

طالب، مهدی (1396). مدیریت روستایی در ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

غفاری، رامین (1388). طرح بهسازی روستایی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

نیکوکار، غلام‌حسین؛ علی­دادی، یاسر؛ رایج، حمزه (1396). تدوین مؤلفه‌های اصلی آسیب­شناسی سازمانی مرکز ملی فرش ایران با بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف، مدیریت بازرگانی، 1(3): 165-184.

کمانرودی کجوری، موسی؛ مجیدی، افسانه (1396). آسیب­شناسی طرح‌های هادی روستایی در جمع­آوری و دفع آب‌های سطحی. تحقیقات جغرافیایی، 32(2): 65-79.

دربان آستانه، علی­رضا (1383). مفاهیم و مبانی سازمان‌دهی صنایع در نواحی روستایی. تهران: انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.

رضوانی، محمدرضا (1393). برنامه‌ریزی توسعۀ روستایی در ایران. تهران: نشر قومس.

مانزینی، آندرو (1385). آسیب­شناسی سازمانی با رویکردی کاربردی به حل مشکل و بالندگی در سازمان. ترجمه علی عطافر، مرضیه قبادی­پور و سعید آنالویی. تهران: انتشارات مؤسسه علمی دانش پژوهان برین.

معاونت صنایع و توسعۀ روستایی (1384). در بررسی ساختار مناسب مدیریت توسعۀ روستایی. طرح پژوهشی. کتابخانه ملی.

موسسه پژوهش­های برنامه­ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعۀ روستایی (1388). توسعۀ روستایی در ایران. طرح پژوهشی. کتابخانه ملی

هاشمی، سید سعید؛ مطیعی لنگرودی، سید حسن؛ قدیری معصوم، مجتبی؛ رضوانی، محمدرضا؛ مقیمی، سید محمد (1390). تبیین نقش دهیاری­ها و شوراهای اسلامی در توسعة کارآفرینی روستایی (مطالعة موردی: بهاباد استان یزد)، پژوهش­های روستایی، 2(1): 93-114.

Alastair, M. B. (2005). Economics without Usury, the Tricordant
Approach, Business Quarterly Journal Vol. 11, No.4.

Burke, W. W. Litwin, G. (1992). Burke-Litwin Model of Organization
Performance. Journal of Management, Vol. 18.

Chowdhary, K. (1971). Understanding Organisational Behaviour: cases and concepts, Kakar, Sudhir ed. Tata McGraw-Hill Publishing Company.

Galbraith, J. (1995). Designing Organizations, Jossey Bass Publishers, San
Francisco.

Miles R. E. and Charles C S. (2003). Organization Adaption, ISBN 0-8047-
4840-3.

Nadler, D. A. Marc C. G. and Robert B. S. (1992). Organization
Architecture, ISBN1-55542-4430.

Nadler, D. A. William, A. P. and Roselinde, T. (2006). Organizing for
Growth. The MMC Journal (The Marsh & McLennan Companies Journal),
Number 1.

Oddershede, A.M. (2017). A Rural Development Decision Support Using Analytic Hierarchy Process. Journal of Computer Modeling, Elsevier, 46 (7-8), 1107-1114.

Rosenthal, M. (2016). Qualitative research methods: Why, when, and how to conduct interviews and focus groups in pharmacy research. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 8(4), 509-516.