توسعة انسانی به مثابه فرایندهای درهم تنیده

نویسندگان

چکیده

برنامه توسعه سازمان ملل، گزارش بیستم توسعه انسانی را که در سال 2010 انتشار خواهد یافت، به بازاندیشی در توسعه انسانی اختصاص داده است. در این مقاله، ضمن بررسی تحول این مفهوم در طی بیست سالی که از مطرح شدن آن می‌گذرد، آرای محبوب‌الحق و آمارتیا سن را مورد بررسی قرار می‌دهیم و سپس بر اندیشه‌های اینگلهارت و ولزل تمرکز می‌کنیم که می‌کوشند تبیینی از فرایندهای توسعه ارائه دهند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ایده توسعه انسانی نه تنها بر اهداف و سیاست‌های توسعه تأثیر گذاشته است، بلکه در درک فرایند توسعه نیز مؤثر بوده است. با این حال، نگاه خطی اینگلهارت و ولزل به توسعه انسانی، دربرگیرنده همه واقعیت این فرایند نیست و در دنیای واقعی، توسعه اقتصادی- اجتماعی، تغییر فرهنگی و دموکراتیک شدن فرایندهای درهم‌تنیده‌ای هستند و نمی‌توان اصالت آغاز فرایند توسعه انسانی را یکی از آنها دانست و بی‌شک انجام تحقیقات بین‌رشته‌ای، به درک بهتر ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Development as Interwoven Processes

نویسندگان [English]

  • Mahmodi Motavasel
  • Ali Niko Nesbati
  • Mojtaba Bayat
چکیده [English]

United Nation Development Program has announced the 20th Human Development Report in 2010 .This Report is devoted to rethinking of human development. In this article we review the changes in this concept during the last 20 years and analyze the view points of Mahbub Ul Haq and Amartya Sen. Then we focus on Inglehart and Welzel's ideas that provide explanation of human development process. The research findings show that the concept of human development not only affects the goals and policies of development but also it influences the understanding of development process. However the liner explanations of Inglehart and Welzel from human development do not cover the whole subject. In real world conditions, socioeconomic development, cultural change and democratization are interwoven processes and one cannot say that human development begins with one of them and we believe that interdisciplinary research will be helpful to better understanding of these processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development theory
  • Human Development
  • Institution
  • process of development
  • social change.