بررسی رابطه بین صنعت و کیفیت زندگی (مقایسه موردی مناطق روستایی شهرستان قروه)

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

2 استادیار گروه توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری گروه جامعه‌شناسی توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در مقاله حاضر، رابطه صنعت ذوب آهن با کیفیت زندگی ساکنین دهستان یالغوزآغاج شهرستان قروه در استان کردستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. رویکرد مورد استفاده برای بررسی کیفیت زندگی، رویکرد کیفیت اجتماعی است. در رویکرد مذکور، کیفیت زندگی با چهار شاخص برخورداری اقتصادی- اجتماعی، همبستگی اجتماعی، احساس رفاه و بهزیستی و پایداری زیست‌محیطی بررسی می‌شود. در این پژوهش، ترکیبی از روش‌های کمی (پیمایش) و کیفی (بحث گروهی و مصاحبه عمیق) به فراخور مراحل و اهداف تحقیق استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که وقتی کیفیت زندگی با سه شاخص (برخورداری اقتصادی- اجتماعی، همبستگی اجتماعی و احساس رفاه و بهزیستی) اندازه‌گیری می‌شود، با صنعت رابطه معناداری ندارد. اما وقتی کیفیت زندگی فقط با دو شاخص برخورداری اقتصادی- اجتماعی و احساس رفاه و بهزیستی سنجیده می‌شود، رابطه بین صنعت و کیفیت زندگی با اطمینان 99 درصد تأیید می‌گردد. علاوه‌براین، یافته‌های پژوهش بیانگر رابطه صنعتی شدن منطقه با برخورداری اقتصادی- اجتماعی با سطح معناداری 99 درصد و با احساس رفاه و بهزیستی در سطح معناداری 95 درصد هستند. همچنین وجود رابطه صنعت با همبستگی اجتماعی تأیید نشد. برای بررسی رابطه بین صنعت و پایداری زیست‌محیطی منطقه نیز از بحث گروهی و مصاحبه عمیق استفاده شده است. طبق نتایج پژوهش، ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the relationship between industry and quality of life

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Ghaffari 1
  • Hossein Mirzaie 2
  • Alireza Karimi 3
چکیده [English]

This paper tries to evaluate the relationship between steel industry with the quality of life of the residents of Yalghouz Aghaj rural district in Hgorveh town in Kordestan province. The approach used for assessing the quality of life is a social quality approach. The social quality approach with four indicators of social economic, social cohesion, sense of well being and welfare and environmental sustainability explore the quality of life. In doing this research a combination of quantitative (survey) and qualitative methods (group discussions and depth interview) has been used according to the procedures and objectives of the research. Statistical analysis of data from this study shows, when quality of life is measured with three indicators (i.e., socio–economic availability, social cohesion and sense of well being and welfare), it has no significant relationship with industry. On the other hand, when the quality of life is measured with only two indicators of having socio–economic availability and sense of well being and welfare, the relationship between industry and quality of life is approved in the 99 percent confidence level. Moreover, statistical analysis of data shows that there is a relationship between industrialization of the region with socio–economic availability at the 99 level of significance and with sense of well being and welfare at the 95 level of significance. In this study the relationship between industry with social cohesion was not confirmed. For evaluating the relationship between industry and environmental sustainability we used both group discussion and depth interview. The results of the study shows that industrialization of the region has had different and negative effects on noise pollution, water pollution, soil pollution and weather pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Sustainability.
  • Industry
  • quality of life
  • Social cohesion
  • Socio–Economic Availability