دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 26، شهریور 1401، صفحه 1-331 (بهار و تابستان 1401) 
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی ها در ایران: مطالعه‌ای فراتحلیل

صفحه 27-54

10.22059/jrd.2022.340085.668708

سید ضیاء هاشمی؛ مجید فولادیان؛ سید احمد میرمحمدتبار؛ محمود تیموری؛ مصطفی تیموری