فهم کشاورزان از گذشته خوداتکا و پایدار با تأکید بر تغییرات آب و هوا (مورد مطالعه: ‌روستاهای استان اصفهان)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران

4 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

توسعه­ پایدار پیوندی ناگسستنی با محیط زیست دارد. یکی از الزامات توسعه­ی پایدار، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به ­عنوان میراث جمعی بشریت است؛ به­ گونه­ای که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخگویی به نیازهای نسل آینده را نیز داشته باشد. تغییرات آب و هوا، یکی از مهم ­ترین مسائل محیط زیستی در سراسر جهان است. این تغییرات پیامدهای منفی بسیاری برای پایداری روستایی دارد. در این راستا، واکاوی تجربه و فهم کشاورزان از پایداری روستایی در بستر تغییرات آب و هوا جهت اتخاذ سیاست­ های محیط­زیستی سازگار با محیط ضروری است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی فهم کشاورزان از پایداری روستایی با توجه به وضعیت گذشته­ی آب و هوایی است. برای رسیدن به این هدف، روستاهای مناطق مختلف جنوب، شمال، غرب و شرق استان اصفهان به­عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند. در این پژوهش از روش نظریه­ی زمینه­ سیستماتیک اشتراوس و کوربین استفاده شده است. همچنین برای جمع­آوری داده­ها از تکنیک مصاحبه­ی نیمه­ساختاریافته، استفاده شده است. تمامی مصاحبه­ها تبدیل به متن شدند و مورد تحلیل و کدگذاری در سه مرحله­ی باز، محوری و گزینشی، قرار گرفتند. در نتیجه، ۲۹ مفهوم و ۷ مقوله محوری به­دست آمد تا مدل پارادایمی گذشته خوداتکا و پایدار، ترسیم شود. از دید کشاورزان، تقویم منظم کشاورزی همراه با بستر مناسب جغرافیایی و عامل مداخله ­گر تور ایمنی، منجر به نوعی گذشته­ خوداتکا و پایدار شده است. همچنین راهبرد کشاورزان، کشاورزی بوم­ سازگار بوده که پیامد خودکفایی معیشتی را شکل داده است. توجه به تغییرات آب و هوا در سیاست­گذاری­­های توسعه روستایی، تقویت تور ایمنی و ایجاد طرح ­های اشتغال­زایی با کمک کشاورزان می­ تواند به توسعه­ پایدار روستا کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Farmers' understanding of a self-reliant and sustainable past with an emphasis on climate change (Case study: Villages of Isfahan province

نویسندگان [English]

  • Hamed Sayarkhalaj 1
  • Seyed Ali Hashemianfar 2
  • Sadegh Salehi 3
  • Azimeh Sadat Abdellahi 4
1 PhD Candidate in Sociology of social problems of Iran, University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Social Sciences, University Isfahan
3 Associate Professor, Department of Social Sciences, University Mazandaran
4 Assistant professor, Department of Social Sciences, Payame Noor University
چکیده [English]

Sustainable development is inextricably linked to the environment. One of the requirements of sustainable development is the protection of the environment and natural resources as the collective heritage of humanity; In such a way that, in addition to meeting the needs of the current generation, it also can meet the needs of the next generation. Climate change is one of the most critical environmental problems in the world. These changes have many negative consequences for rural sustainability. In this regard, analyzing farmers' experience and understanding of rural sustainability in the context of climate change is necessary to adopt environmental policies compatible with the environment. This study investigates farmers' understanding of rural sustainability, emphasizing the past climate. To achieve this goal, this study selected the villages in different south, north, west, and east regions of Isfahan province. This study uses the systematic grounded theory of Strauss and Corbin. Semi-structured interview technique was also used to collect data. All interviews were transcripted, analyzed, and coded in three stages: open, axial, and selective. As a result, 29 concepts and seven axial categories were obtained to draw a paradigm model of the self-reliant and sustainable past. From the farmers' point of view, a regular agricultural calendar with a suitable geographical context and a safety net interfering factor has led to a self-reliant and sustainable past. Farmers' strategy has also been ecological agriculture, which has shaped the consequences of subsistence self-sufficiency. Paying attention to climate change in rural development policies, strengthening safety nets, and creating a business plan with the help of farmers, can contribute to sustainable rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • Sustainability
  • Climate change
  • Self- reliant
  • Adaptation
ازکیا، مصطفی؛ کامور، نجمه(۱۳۹۲)، توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای چاشم شهرستان مهدی­شهر، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره­ی ۳: ۱۰۷- ۱۲۳.
بابائی، نگین؛ تقیلو، علی اکبر؛ موقری، علیرضا(۱۴۰۰)، روستاهای هوشمند راهبردی برای توسعه پایدار(مطالعه موردی: دهستان نازلو- شهرستان ارومیه)، مهندسی جغرافیای سرزمین، شماره­ی پیاپی ۹: ۴۲-۲۹.
پورطاهری، مهدی؛‌ سجاسی قیداری، حمداله؛ صادق­لو، طاهره(۱۳۸۹)، سنجش و اولویت­بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی، با استفاده از رتبه­بندی براساس تشابه به حل ایده­آل فازی(مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده)، پژوهش­های روستایی، شماره­ی ۱: ۳۱-۱.
جهان­تیغ، حسنعلی؛ عنابستانی، علی­اکبر؛ میرلطفی، محمودرضا؛ خوارزمی، امیدعلی(۱۴۰۰)، تحلیل اثرگذاری شاخص­های روستای خلاق بر پایداری سکونتگاه­های روستایی(موردشناسی:‌ منطقه سیستان)، جغرافیا و آمایش شهری- منطقه­ی، شماره­ی ۳۸: ۷۱-۹۶.
دانش­پور، سیدعبدالهادی؛ مرادپور، رضا(۱۳۸۶)، مکان­یابی سکونتگاه­های روستایی پایدار (نمونه­ موردی: روستای قره­چای، خراسان شمالی)، شهرنگار، شماره­ی ۴۵: ۱۲-۲۳.
ریاحی، وحید؛ عزیزی، سمیه؛ نصیری زارع، سعید(۱۴۰۰)، سنجش مفهوم توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان مورد مطالعه: شهرستان دماوند، توسعه محلی(روستایی- شهری)، شماره­ی ۱: ۱۱۹-۱۴۵.
زمانی، لیلا؛ رحتمی، علیرضا؛ فاتح وحدتی، سیدامیر؛ جواهریان، زهرا(۱۳۹۵)، اهداف توسعه پایدار. حک.
زیاری، کرامت­اله؛ رمضان­زاده، رقیه(۱۳۹۲)، روستاشهر و نقش آن در تعادل­بخشی ناحیه­ای(مطالعه موردی: شهرستان بروجرد)، چشم­انداز جغرافیایی در مطالعات انسانی، شماره­ی ۲۴: ۱۷-۳۷.
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان(۱۴۰۰)، آمارهای زراعی: ‌ http://agri-es.ir/Default.aspx?tabid=1927دسترسی در ۲۸/۱۲/۱۴۰۰.
صادقلو، طاهره؛ شایان، حمید؛ سجاسی قیداری، حمداله؛ سجادی قیداری، مجید(۱۳۹۲)، ارزیابی و اولویت­بندی مناطق روستایی براساس شاخص­های روستای سالم(مطالعه موردی: دهستان قراولان شهرستان مینودشت)، جغرافیا و توسعه ناحیه­ای، شماره­ی ۱: ۴۵-۷۰.
صالحی، صادق؛ پازوکی­نژاد، زهرا (1396): جامعه و تغییرات آب و هوا. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
عزیزی، شیرین؛ عزیزپور، فرهاد؛ طهماسبی، اصغر(۱۳۹۹)، تحلیل ادراک جامعه محلی از روستای خوب(مورد مطالعه: روستای ورس)، توسعه­ محلی(روستایی- شهری)، شماره­ی ۲: ۵۸۷-۶۱۸.
فلاح­تبار، نصرالله(۱۳۹۷)، ارزیابی نقش زنان روستایی در صنایع دستی و ارتقاء توسعه­ی پایدار روستایی(مطالعه­ی موردی جوادآباد ورامین)، نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، شماره ۲: ۱۲۹-۱۴۶.
Abramovitz, J., Banuri, T., Girot, P. O., Orlando, B., Schneider, N., Spanger-Siegfried, E., ... & Hammill, A.(2001). Adapting to climate change: Natural resource management and vulnerability reduction. The International Institute for Sustainable Development(IISD).

Adamowicz, M.; Zwolin ́ska-Ligaj, M.(2020). The “Smart Village” as a Way to Achieve Sustainable Development in Rural Areas of Poland, Sustainability, 12(16), 1-28.

Adeola, R. G., & Adetunbi, S. I.(2015). Farmers’ perception of sustainable agriculture in South-Western Nigeria: implications for rural economy, International Journal of Applied Agriculture and Apiculture Research11(1-2), 86-92.
APO(2005), APO study meeting on enhancing food certification systems for better marketing, 7-12 February 2005, Islamabad, Pakistan. Available on: http://www.apo-tokyo.org/projreps_acd/12_04-AG-GE- SEM-15.pdf
Bagheri, A.(2010). Potato farmers’ perceptions of sustainable agriculture: the case of Ardabil province of Iran, Procedia-Social and Behavioral Sciences5, 1977-1981.
Country Programming Framework (CPF) 2012-2016 for Iran’s Agriculture Sector. Available at: http://www.fao.org/3/a-bp603e.pdf [Accessed: 9 July 2022].
Daneshvar, M. R., Ebrahimi, M., Nejadsoleymani, H. (2019). An overview of climate change in Iran: facts and statistics. Environmental Systems Research, 8 (7), https://doi.org/10.1186/s40068-019-0135-3.
Funk C, Dettinger MD, Michaelsen JC, V erdin JP , Brown ME, Barlow M. and Hoell A.(2008). Warming of the Indian Ocean threatens Eastern and Southern African food security but could be mitigated by agricultural development. Proceedings of the National Academy of Sciences. 105(32), 11081-11086.
IPCC(2001). Third Assessment Report – Climate Change. Available: http://www.grida.no/ publications/other/ipcc_tar/.
IPCC(2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability, Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the IPPC. Cambridge: Cambridge University Press.
IPCC(2014). Climate Change 2014, Synthesis Report, IPCC, Geneva.
Keiner, M.(2003). Re-Emphasizing Sustainable Development – The Concept of Evolutionability; Environment, Development and Sustainability, 379: 6 -392.2004.
Khanal, U., Wilson, C., Rahman, S., Lee, B. L., & Hoang, V. N.(2021). Smallholder farmers’ adaptation to climate change and its potential contribution to UN’s sustainable development goals of zero hunger and no poverty. Journal of Cleaner Production281, 124999.
McCarthy J, Canziani OF, Leary NA, Dokken DJ. and White C., Eds.(2001). Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.
Munasinghe, M.(2011). Addressing sustainable development and climate change together using sustainomics, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change2(1), 7-18.
Parry ML, Canziani OF, Palutikof JP, van der Linden P J. and Hanson CE., Eds.(2007). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.
Ramesh, R., Sivaram, P.(2021). Constituents of a model village: A Case Study of Punsari Gram Panchayat in Gujarat State, India, National Institute of Rural Development and Panchayati Raj.
Ribeiro, P. F., Badu-Apraku, B., Gracen, V. E., Danquah, E. Y., Ewool, M. B., Afriyie-Debrah, C., & Frimpong, B. N.(2017). Farmers Perception of Low Soil Fertility and Hybrid Maize and the Implications in Plant Breeding, Sustainable Agriculture Research, 6(2), 1-6.
Sathaye, J., Shukla, P. R., & Ravindranath, N. H.(2006). Climate change, sustainable development and India: Global and national concerns, Current science, 90 (3), 314-325.
SDSN(2021). SDG Action’s Climate Action Edition, Available online: https://sdg-action.org/wp content/uploads/2021/10/SDG- Action-Climate-2021.pdf(accessed on 22 March 2022).
Strauss, A., & Corbin, J.(1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Tian, J., Han, Y., Shen, J., & Zhu, Y.(2022). Leveraging sustainable development of agriculture with sustainable water management: The empirical investigation of “Five Water Cohabitation” of Zhejiang Province in China. Environmental Monitoring and Assessment, 194(2), 1-21.
Urry, J(2011). Climate Change and Society, Polity Press, Massachusetts, USA and. Cambridge.
Vukelić, N., Rončević, N., & Toljan, S.(2022). Student Teachers’ Willingness to Act in the Climate Change Context. Social Sciences11(2), 47-63.
Weart, S.(2003). The discovery of rapid climate change, Physics Today56(8), 30-36.
Yin, C., Zhao, W., & Pereira, P.(2022). Soil conservation service underpins sustainable development goals. Global Ecology and Conservation, 33, e01974.
Zeller, Manfred.(2006). Rural development theory and policy. Germany: University of Hohenheim.
Zhou, C. C., Yin, G. F., & Hu, X. B.(2009). Multi-objective optimization of material selection for sustainable products: artificial neural networks and genetic algorithm approach, Materials & Design, 30(4), 1209-1215.