دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-166 (بهار و تابستان) 
بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد

صفحه 107-122

10.22059/jrd.2014.52074

محمد نریمانی؛ سارا علایی؛ نادر حاجلو؛ عباس ابوالقاسمی