توسعۀ گردشگری در روستای گرمۀ استان اصفهان: تحلیل نقش تسهیل‌گر و پایداری فعالیت‌ها

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 مشاور آزاد و فارغ‌التحصیل دورۀ کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری دانشگاه تهران

چکیده

شبکۀ خوشهسار بوم‌گردی ایران طی چند سال اخیر با شکلگیری حلقهای از فعالان گردشگری روستایی در چند نقطۀ کشور ایجاد شده است. فعالیت اصلی اعضای شبکه شامل آمادهسازی خانه‌ای بومی در یک روستا، پذیرایی از گردشگران با آداب و رسوم خاص و معرفی فرهنگ، صنایع دستی و دیگر تولیدات منطقه با مشارکت جماعت محلی است. مقالۀ حاضر به تحلیل توسعۀ فعالیت­های گردشگری در روستای گرمۀ اصفهان (نمونهای بسیار موفق در خوشه‌سار بوم‌گردی) از منظر نقش تسهیل‌گر، آثار توسعۀ فعالیت­ها و پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی میپردازد. جهت مقاله، از طریق مشاهده، مصاحبه با 41 نفر از اهالی و ارزیابی مشارکتی روستایی (با حضور 11 گروه مختلف)، اطلاعات کیفی مبسوطی در سه محور اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی جمع‌آوری شده است. تحلیل نتایج پژوهش میدانی نشان میدهد که توسعۀ گردشگری در گرمه توام با مجموعه‌ای از پایداریها و ناپایداریها در زمینه‌های اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی است. به واسطۀ تمهیدات تسهیلگر، بازار نسبتاً گسترده‌ای در دسترس روستا قرار گرفته است. در عین حال، مشارکت اهالی در فعالیتهای توسعۀ گردشگری شکلی از بالا به پایین دارد و خالی از جنبههای انحصاری نیست. مردم گرمه در کل از توسعۀ گردشگری در روستایشان رضایت دارند، هرچند که فرهنگ و رفتار متفاوت گردشگران، تفاوت اولویتهای گردشگری و اولویتهای روستائیان و رقابتهای میانطایفهای موجب بروز پاره‌ای نارضایتیها نسبت به حضور گردشگران و فعالیتهای تسهیل گر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Tourism in Garmeh Village of Esfahan Province: An Analysis of Facilitation and Sustainability

نویسندگان [English]

  • Pooya Alaedini 1
  • Nina Aminzadeh 2
1 Associate Professor, Dept. of Social Planning, Faculty of Social Sciences, Univesity of Tehran, Iran
2 Private consultant and graduate of MA program in tourism planning, Faculty of Social Sciences, Univesity of Tehran, Iran
چکیده [English]

ecotourism clustering) has taken shape in Iran in recent years. Each of its members runs a
rural lodge, hosts tourists according to local customs, and promotes local handicrafts and
other local products with the participation of village residents. This article analyzes tourism
development activities in the village of Garmeh (a highly successful example in the
network) focusing on the facilitator’s role, impacts of the activities, and social, economic,
and environmental sustainability. Fieldwork for this article was carried out through
observation, 41 semi-structured interviews with village residents/stakeholders, and
participatory rural appraisal (for 12 groups) targeting a set of socio-cultural, economic, and
environmental sustainability indicators. Based on its results, the development of tourism in
Garmeh is found to have both sustainable and unsustainable characteristics in social,
economic, and environmental terms. As a result of private-sector facilitation, the village has
gained access to a relatively large tourism market. At the same time, local participation has
a top-down nature and tourism development activities have certain monopoly aspects.
There is overall local satisfaction with tourism development in Garmeh, although cultural
differences as well as conflicts between tourism and local development priorities and
among different village clans have also resulted in some level of dissatisfaction with the
presence of tourists and activities of the facilitator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism Clustering
  • Sustainability indicators
  • Rural tourism
  • Facilitator
  • Garmeh