طرد اجتماعی دختران روستایی مجرد

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسنده

استادیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

گروه جمعیتی متشکل از دختران مجرد در برخی نواحی روستایی کشور پدید آمده است که به دلیل عدم ازدواج، در معرض طرد اجتماعی قرار گرفته‌اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی فرایند موجد طرد اجتماعی دختران روستایی در اجتماع محلی، وضعیت کنونی‌شان و پیامدهای طرد اجتماعی آن‌ها است. بررسی حاضر با روش پژوهش کیفی در روستای چکوچه‌پشت و نواحی کوهستانی گَن‌گَله‌واه و دوران در شهرستان رضوانشهر انجام شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از مشاهده مشارکتی و مصاحبه‌های نیمه‌سازمان‌یافته فردی و برای تحلیل اطلاعات از روش نظریه بنیانی استفاده شده است. نگاه‌ها و حرف‌های طعنه‌آمیز، تحقیرآمیز و ترحم‌ سایرین؛ گسترش شایعات؛ تبعیض؛ وابستگی؛ شرمساری؛ سرزنش؛ احساس تنهایی؛ ترس؛ انتظار؛ رنج؛ بیماری جسمی؛ افسردگی؛ و نگرانی درباره آینده، برخی مسائل دختران مذکور است. انزوا، ضعف روابط اجتماعی با افرادی خارج از دایره خانواده و خویشاوندان؛ عدم حضور در اجتماع به منظور شرکت در مراسم، اشتغال، یادگیری مهارت و گذران اوقات فراغت از پیامدهای وضعیت فوق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Exclusion of Single Women in Rural Areas

نویسنده [English]

  • Zahra Farzizade
Assistant Professor, Dept. of Social Planning, Faculty of Social Sciences, Univesity of Tehran, Iran
چکیده [English]

Demographic group of single girls in some rural areas of the country that has emerged due
single are exposed to social exclusion. The present study investigated the process of
creating social exclusion of rural girls in a single community, the current capacity and their
implications for social exclusion. Study of qualitative research methods in rural and
mountainous areas Chkvchhpsht Gnglhvah and in the city Rezvanshahr done. Participant
observation and semi-structured interviews to collect data from individual and foundation
theoretic approach is used to analyze the data. Glances and words ironic, humiliating and
Trhmamyz others, spread rumors; feel discriminated against, dependency, shame, blame,
loneliness, fear, anticipation, pain, physical illness, depression, worry about the future of
women's issues. Isolation and withdrawal from others, poor social relationships with people
outside the circle of family and relatives. Absence in order to participate in the community,
working, learning and leisure skills is a consequence of the above situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural girls
  • Celibacy
  • Informal Institutions
  • Social Exclusion
  • isolation