بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی در فرزندان افراد معتاد

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل، ایران

4 استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل، ایران

چکیده

کیفیت زندگی مفهومی است که در سال­های اخیر به واسطه نقشی که در سلامت اجتماعی و روانی افراد دارد، اهمیت بسزایی یافته است. در همین راستا و با توجه به این که سوءمصرف مواد والدین، مشکلات زیادی را ایجاد می­کند که باعث اختلال در روند کیفیت زندگی فرزندان آنان می­شود؛ شناخت مسایلی که می­تواند کیفیت زندگی و سطح سلامت آنان را به مخاطره بیاندازد، ضروری به نظر می­رسد. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت زندگی و بررسی ابعاد مختلف آن در فرزندان افراد معتاد روستایی ساکن در حومه شهرستان اردبیل طراحی و اجرا شده است. روش تحقیق این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی بوده که بر روی 100 نفر از فرزندان افراد معتاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سیاهه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه 26 سوالی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت بود. همچنین، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و با بهره­گیری شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون­های آماری تی تست، و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج به­دست آمده در تمام ابعاد کیفیت زندگی، دختران افراد معتاد وضعیت بهتری نسبت به پسران دارند. یافته­ها نشان داد بین هر چهار بعد کیفیت زندگی با سن، جنسیت، تعداد افراد خانواده (پرجمعیت یا کم جمعیت بودن خانواده) و نیز نوع ماده مصرفی توسط والدین (مواد سبک یا سنگین) ارتباط آماری معنی دار (01/0< p) برقرار است. همچنین، کیفیت زندگی 7 درصد فرزندان افراد معتاد بالا، 45 درصد متوسط و کیفیت زندگی 48 درصد در سطح پایین قرار داشته است. یافته‌های پژوهش حاضر، ما را در زمینه تأثیر اعتیاد والدین و عوارض آن بر کیفیت زندگی فرزندان آن‌ها آگاه می­سازد که با توجه به این نتایج، کیفیت زندگی فرزندان افراد معتاد پایین­تر از متوسط است و انجام ارزیابی‌های روانشناختی فرزندان افراد معتاد و ارائه خدمات روانشناختی در زمینه­های مختلف برای ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی آنان توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Quality of Life in Children of Addicted Parents

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani 1
  • Sara Alaei 2
  • Nader Hajloo 3
  • Abass Abolghasemi 4
1 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 M.A. in Clinical Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Associate Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Professor of Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Quality of Life is a concept that due to its role in social and mental health have been very
important in recent years. Due to the fact that parental substance abuse impairs the quality
of life of their children, Identifying issues that could endanger their health and quality of
life is essential. The aim of the study was to assess the domains of quality of life in children
of rural addicted parents in Ardebil. Method of this study was descriptive. The subjects
were 100 of children of addicted parents completed a survey assessing quality of life by 26-
question World Health Organization's quality of life questionnaire, in addition to
demographic checklist. Data were analyzed by using descriptive statistics, t-tests, and
correlation. According to the results, in all domains of quality of life, daughters of addicted
parents get better scores than their sons. The results showed that there are significant
relations among all domains of quality of life and gender, Family size (thin or populous
family), and the type of substance (light or heavy) used by parents (p<0.01). Only 7 percent
of children of addicted parents have high quality of life. 45 percent of them are in average
and quality of life of 48 percent of them is low. The findings of this study inform us about
impact of parental substance abuse on their offsprings' quality of lives. According to these
findings, quality of life in children with addicted parents is lower than average.
Psychological assessments and evaluations of children of addicts are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • Children of Addicted Parents
  • substance abuse
  • rural area