دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 167-340 (پاییز و زمستان )