دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 167-340 (پاییز و زمستان ) 

پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

2. تجربۀ زیستۀ روستاییان از دریافت یارانۀ نقدی و پیامدهای آن (مطالعۀ پدیدارشناختی: روستای آهنگرمحله و قرن آباد شهرستان گرگان)‏

صفحه 167-192

10.22059/jrd.2014.54319

مصطفی ازکیا؛ سکینه حسینی رودبارکی