بررسی نظری و تجربی رابطه میان مشارکت اجتماعی و روحیه کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد)

نوع مقاله: پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

اهمیت کارآفرینی روستایی و نقش آن در بهبود و توسعۀ کشورها، به­ویژه کشورهای درحال رشد، توجه زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نظری و تجربی رابطۀ مشارکت ­اجتماعی و روحیۀ ­کارآفرینی در زنان کارآفرین روستایی است. جامعۀ آماری پژوهش، زنان عضو شرکت تعاونی دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد هستند. نمونۀ مورد مطالعه شامل 118 نفر از اعضای این تعاونی است. داده­ها با استفاده از پرسشنامه جمع­آوری شده است. فرض ­اصلی پژوهش این است که بین مشارکت اجتماعی با ابعاد رسمی و غیررسمی (همیارانه، مذهبی و خیریه­ای) و روحیۀ کارآفرینی (با ابعاد ریسک­پذیری و خلاقیت) رابطۀ معنا­داری وجود دارد. یافته­های تحقیق نشان می­دهند که بین مشارکت اجتماعی ­رسمی و غیررسمی با روحیۀ کارآفرینی ارتباط­ مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between social participation and entrepreneurial spirit of rural women (Case of Shirvan village in Borojerd city)

نویسنده [English]

  • Leila Nasrolahi vosta
Ph.D Candidate in Sociology of Economics and Development, Faculty of Law and Social Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The importance of rural entrepreneurship and its role in the improvement and development of countries, particularly growing countries, has attracted more attention. Hence, the purpose of current theoretical and empirical study is to investigate the relationship between social participation and entrepreneurial spirit of rural women. Population is women resided in Shirvan village in the area of Borojerd city. Sample was 118 entrepreneur women selected by a convenience sampling plan. Questionnaire was self-administrated one that its reliability and validity were confirmed by Cronbach’s alpha and expert comments. To analyze data, Kendal correlation was employed. Results revealed that formal social participation is positively associated with entrepreneurial spirit (including dimensions of risk-taking and creativity). Furthermore, the study indicated that informal social participation (including dimensions of collaborative, welfare, religious) is positively related to entrepreneurial spirit (risk-taking and creativity). The study provides managerial implications for policy makers to enhance entrepreneurial spirit in the rural regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • entrepreneur woman
  • Entrepreneurial spirit
  • social participation
  • Risk-taking
ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا (1383). توسعۀ روستایی با تأکید بر جامعۀ روستایی ایران. نشر نی.

اسدی ابوخیلی، مریم (1390). شناسایی و تعیین نقش سرمایۀ اجتماعی بر موفقیت کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: سه سازمان مردم‌نهاد: محک، رعدالغدیر، مهرآفرین). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران.

آقایی، صمد (1383). خلاقیت جوهرۀ کارآفرینی. تهران: دانشگاه تهران. مرکز کارآفرینی.

امینی­نژاد، روجا؛ قلی­پور، آرین؛ اسلامی­بیدگلی، غلامرضا ( 1389). سرمایۀ اجتماعی کارآفرینان نوپا و تأمین مالی غیررسمی. توسعۀ کارآفرینی، سال سوم، شمارۀ دهم، زمستان، صص 49- 70.

حیدری سازبان، وکیل. (1391). اولویت­بندی موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی با روش AHP، مجلۀ مطالعات اجتماعی روانشناسی زنان، سال 10، شمارۀ 2، صص. 159-177.

ربیعی، علی؛ صادق­زاده، حکیمه (1390). بررسی رابطۀ سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی. فصلنامة علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شمارۀ 41.

رضوانی، محمد­رضا؛ نجارزاده، محمد (1387). بررسی و تحلیل زمینه­های کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعۀ نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: دهستان برا­آن جنوبی شهرستان اصفهان). توسعۀ کارآفرینی، سال اول، شمارۀ دوم، زمستان، صص 161- 182.

شاه­حسینی، علی (1383). کارآفرینی. تهران: آییژ، چاپ اول.

عبداللهی، حمیدرضا (1386). بررسی رابطۀ اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی، مطالعۀ موردی روستای نیکنامده از توابع شهرستان شمیرانات. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، توسعۀ اجتماعی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

فیروزآبادی، سید احمد (1384). بررسی سرمایۀ اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل­گیری آن در شهر تهران، پایان­نامۀ دکتری جامعه­شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

فیروزآبادی، سید احمد؛ نصرالهی وسطی، لیلا (1393). بررسی رابطة میان اعتماد اجتماعی و روحیة کارآفرینی زنان روستایی مطالعة موردی: دهستان شیروان از توابع شهرستان بروجرد، پژوهش‌های روستایی، دورۀ 5، شمارۀ 1، صص. 25-44.

قلی­پور، رحمت­الله؛ مدهوشی، مهرداد؛ جعفریان، وحید (1387). تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعۀ موردی در گروه صنعتی سدید). فرهنگ مدیریت، سال ششم، شمارۀ هفدهم، صفحه 111- 129.

کاوسی، اسماعیل؛ کیاسی، حمیرا (1387). بررسی نقش اعتماد، هنجارها و شبکه­های اجتماعی در توسعة کارآفرینی. کتاب­ماه علوم اجتماعی. شمارۀ 10، دیماه، صص 97- 105.

کلانتری، خلیل (1382). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی. تهران: انتشارات علامه طباطبایی.

محسنی­تبریزی، علیرضا (1369). بررسی ­زمینۀ ­مشارکتی ­­­روستائیان­ و ارتباط ­­­­­آن­ با­ ترویج کشاورزی. تهران، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد کشاورزی.

موحدی، رضا؛ یعقوبی فرانی، احمد؛ خداوردیان، مجید­رضا؛ زارعی، شیما (1389). بررسی روحیۀ کارآفرینی دانشجویان کشاورزی و شیوه­های بهبود آموزش کارآفرینی. مجلۀ پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، سال سوم، شمارۀ 3، پاییز، صص 65- 81.

هاشمی، سید سعید.، ایمنی، سیاوش.، مطیعی لنگروی، سید حسن.، غدیری معصوم. مجتبی. و رضوانی، محمدرضا. (1392). توسعۀ کارآفرینی روستایی با تأکید بر نهادهای محلی (مطالعۀ موردی: بهاباد استان یزد). مجلۀ پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، شمارۀ سوم، .صفحات. 1-26.

یدالهی فارسی، جهانگیر؛ رضوی، سید مصطفی (1391). نقش سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی در کارآفرینی جوانان در روستاهای بخش کربال. پژوهش­های جغرافیای انسانی، شمارۀ 79، صص 115- 103.

 

Bauernschuster, S., Falck, O. and Heblich, S. (2010), Social capital access and entrepreneurship, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 76 No. 3, pp. 821-833.

Heilig,J ,(2009). European rural development, Luxemburg: International Institute for Applied System Analysis, Australia.

Hongseok, O. (2000), The antecedents of social capital and its effects on entrepreneurial success, Ph.D dissertation, The Pennsylvania State University, USA.

Kazumi, T. (2010), Women Entrepreneurs’External Financial Access and social Networks in Business start- ups, senshu university, school of commerce.

Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial discovery and the competitive market process: an Austrian approach. Journal of Economic Literature, Vol. 35 No.1 , pp. 60-85.

Kwon, S.W., Heflin, C. and Ruef, M. (2013), Community social capital and entrepreneurship, American Sociological Review, Vol. 78 No. 6, pp. 980-1008.

Nasrolahi Vosta, L. and Jalilvand, M. R. (2014), Examining the influence of social capital on rural women entrepreneurship: An empirical study in Iran, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, Vol. 10 No. 3, pp. 209-227.

Paul J, Ferri, David Deakins and Geoff whittam (2009), The measurement of social capital in the entrepreneurial context, Journal of Enterprising communities: people and places in the Global Economy, Vol. 3 No.2, pp.138- 151.

Poon, J.P.H., Thai, D.T. and Naybor, D. (2012), Social capital and female entrepreneurship in rural regions: evidence from Vietnam, Applied Geography, Vol. 35 No. 1/2, pp. 308-315.

Sappleton, N. (2009), Women non- traditional entrepreneurs and Social capital, International Journal of Gender and Entrepreneurship, Vol. 1 No. 3, pp.192- 218.

Schumpeter.J. A, (2005). Development. Journal of economic Literature, Vol. 43, pp. 108-120.