دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1400 (پائیز و زمستان 1400) 
برساخت پدیدۀ نابرابری اجتماعی-سیاسی در استان کردستان

صفحه 481-509

10.22059/jrd.2021.331083.668674

فرهاد شایگان فرد؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ هوشنگ نایبی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ یونس نوربخش