دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، شهریور 1400 (بهار و تابستان 1400) 
تحصیلات و جدایی‌گزینی فضایی در کلانشهر تهران

صفحه 37-65

10.22059/jrd.2021.318471.668627

نورالدین فراش؛ حمید رضا ربیعی دستجردی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ رسول صادقی