ارزیابی الگوی علی مولفه های مؤثر بر روستای خلاق

نویسنده

دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از مسایل عمده کشورها رکود و نابودی روستاها بر اثر عوامل مختلف از جمله بیکاری، مهاجرت و سایر عوامل می باشد. روستا به عنوان مکانی برای زندگی و تولید نقش موثری دارد. خلاقیت در روستا را می توان به عنوان یکی از رهیافت های جدید توسعه روستایی برای تولید و زندگی و جلوگیری از فروپاشی نواحی روستایی دانست. امروزه شاید یکی از موفق ترین راهها برای تبدیل یک روستا به روستایی با اقتصاد موفق کاربرد مولفه های روستای خلاق باشد . خلاقیت روستاها نقش اساسی در توسعه روستاها داشته، و در این راستا درآمدزایی پایدار را برای جوامع روستایی فراهم خواهد نمود. در پژوهش های انجام شده خلاقیت و ابعاد آن در مناطق شهری در نظر گرفته شده است در حالی که نیاز به این مفهوم و کارکرد آن در نواحی روستایی با توجه به مشکلات روستاییان بیشتر احساس می گردد از این رو این پژوهش با هدف ارزیابی الگوی علی مولفه های موثر بر روستای خلاق انجام شده است. تحقیق حاضر با توجه به هدف آن کاربردی ، و براساس روش انجام توصیفی-علی می باشد. نمونه آماری پژوهش را 35 نفر از کارشناسان و متخصصان مرتبط با برنامه ریزی روستایی تشکیل داده اند. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از تکنیک دیمتل فازی استفاده شد. یافته­های حاصل از پژوهش نشان دهنده آن بود که از بین مولفه های چهارگانه(مشارکت،ابتکار، رهبری و ترویج و آموزش) روستای خلاق معیار مشارکت تاثیرگذارترین و معیار ابتکار تاثیر پذیرترین معیار روستای خلاق بودند. همچنین معیار مشارکت به عنوان بااهمیت ترین معیار روستای خلاق شناسایی شد.  مولفه های ترویج و اموزش و رهبری نیز به نوعی نقش واسطی از نظر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the causal pattern of criteria affecting the creative village

نویسنده [English]

  • Ahmad Hajarian
PhD in Geography and Rural Planning, University of Isfahan
چکیده [English]

One of the major problems of countries is the recession and destruction of villages due to various factors such as unemployment, migration and other factors. The village has an effective role as a place to live and produce. Creativity in rural areas can be considered as one of the new approaches to rural development to produce and live and prevent the collapse of rural areas. Today, perhaps one of the most successful ways to transform a village into a village with a successful economy is to use the concept of a creative village. Rural creativity has played a key role in rural development, and in this regard will provide sustainable income generation for rural communities. In the researches, creativity and its dimensions have been considered in urban areas, while the need for this concept and its function in rural areas is felt more due to the problems of the villagers. Therefore, this study aims to evaluate the causal model of criteria. Effectively done on the creative village. The present study is applied according to its purpose, and based on descriptive-causal method. The statistical sample of the study consisted of 35 experts and specialists related to rural planning. In order to achieve the research goal, fuzzy dimethyl technique was used. Findings of the study showed that among the four criteria (participation, initiative, leadership and promotion and education) of the creative village, the criterion of participation was the most effective and the criterion of initiative was the most effective creative village. Also, the participation criterion was identified as the most important criterion of the creative village. Criteria for promotion, education and leadership also have a kind of mediating role in terms of effectiveness and effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Village
  • participation
  • initiative
  • leadership
  • promotion and education