دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 199-358 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


5. نظام معنایی پدیدۀ خشکسالی در میان کشاورزان استان اصفهان

صفحه 271-294

عظیمه السادات عبداللهی؛ محمدجواد زاهدی؛ صادق صالحی؛ محمد سعید ذکایی