دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، مهر 1395، صفحه 199-358 
نظام معنایی پدیدۀ خشکسالی در میان کشاورزان استان اصفهان

صفحه 271-294

10.22059/jrd.2016.63068

عظیمه السادات عبداللهی؛ محمدجواد زاهدی؛ صادق صالحی؛ محمد سعید ذکایی