مدل معادلات ساختاری و تلفیقی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

مهاجرت‌های روستایی از یک سو تحت تأثیر علل درهم‌تنیده و مختلفی‌اند و از سوی دیگر به پیامدهای گوناگونی منتج می‌شوند که جامعۀ بشری را به چالش کشیده‌اند. بنابراین، بررسی علل و پیامدهای این مهاجرت‌ها و تحلیل روابط بین آنها بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزان این حوزه باشد. تحقیق حاضر با همین هدف و با استفاده از رویکردی تلفیقی و استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری به مطالعۀ علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند پرداخته است. جامعۀ آماری این تحقیق روستاییان مهاجر منطقۀ مورد مطالعه و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. نمونۀ مورد مطالعه شامل 234 نفر از روستاییان مهاجر به شهرستان نهاوند است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌ند. بر اساس نتایج این مطالعه، علل و پیامدهای مهاجرت روستایی هر کدام جداگانه در سه گروه اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و کالبدی- خدماتی قابل تقسیم‌بندی‌اند. این علل و پیامدها همبستگی متقابل مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر داشته و برهم اثرگذارند. از دید پاسخگویان، مؤثرترین علل و پیامدهای مهاجرت روستایی، عوامل اقتصادی است. این عوامل در بعد علل و پیامدها، بالاترین میانگین همبستگی با سایر علل و پیامدها را دارد. همچنین بر اساس مدل تلفیقی، علل کالبدی- خدماتی و اقتصادی در مجموع 59% از واریانس آثار سه‌گانۀ مهاجرت را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural equation and integrated model of causes and effects of rural migration in Kian district of Nahavand

نویسندگان [English]

  • Milad Kiani 1
  • Ali Asadi 2
  • Hojjat Varmazyari 3
  • Aliakbar Aarati 4
1 Rural Development MSc, Faculty of Agricultural Economics and Development , Tehran University.
2 Professor Faculty of Agricultural Economics and Development, Tehran University.
3 Assistant Professor Faculty of Agricultural Economics and Development, Tehran Universit
4 Assistant Professor Faculty of Agricultural Economics and Development, Tehran University.
چکیده [English]

Rural migrations, in one hand, rise of various intertwined causes and on the other hand are the result of various outcomes that faced human society with many challenges. Therefore, determine the causes and effects of migration and analyze the relationships between them are very important and it can help planners in this field. With this aim, the present study has adopted an integrated approach using structural equation modeling to study the causes and effects of rural migration in Kian district in Nahavand township. The study population consisted of rural migrants in study area. The data collection tools were a questionnaire. The sample was included 234 people who migrants to Nahavand. They were selected by simple random sampling method. According to the results, the causes and effects of rural migration could be categorized into three main groups included economic, socio-cultural and environmental. These causes and effects were interdependence in a direct and indirect manner. According to the respondents views, the most important causes and effects of rural migration were economic factors. From both cause and effect aspects the economic factors had the highest average correlation with the other main factors. Finally, based on the integrated structural model, environmental and economic causes explained about 59% of the variance of trial migration effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Migration
  • The causes of rural migration
  • the effects of rural migration
  • Structural Equation Modeling
  • Kian district
ابراهیم زاده، ع. (1380). مهاجرت‌های روستایی و علل و پیامدهای آن در استان سیستان و بلوچستان. فصلنامۀتحقیقات جغرافیایی، شماره 60، صص143-160.
اذانی، م.؛ بوستانی، س. (1392). تحلیلی بر عوامل مؤثر در مهاجرت‌های روستا شهری. فصلنامۀ فضای جغرافیایی، شماره 41، صص 11-93.
براتی، ع. ا.؛ ع.، اسدی؛ خ.، کلانتری؛ ح.، آزادی (1393). طراحی مدل معادلات ساختاری و تلفیقی علل و آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران بر اساس دیدگاه کارشناسان سازمان امور اراضی کشاورزی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 12، شماره 1.
بستانی، ع.؛جوانی خ. (1393). پیامدهای مهاجرت‌های شغلی خانوارهای روستایی بخش مرکزی شهرستان لارستان. فصلنامۀ اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 3، شماره 1، صص 105-93.
بنی اسدی، م.؛ زارع مهرجردی، م.؛ ورمزیاری، ح. (1392). بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر مهاجرت روستاییان در ایران. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، شماره 17، صص183-196.
پناهی، لیلاپیشرو، ح. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت جوانان روستایی به شهر در روستاهای بخش مرکزی شهرستان مرودشت. فصلنامۀبرنامه‌ریزی منطقه‌ای، شماره 2، صص 50-41.
راستی، عمران.؛ آرزومندان، ر. (1390). مهاجرت، حاشیه نشینی و آثار آن بر سلامت شهری در شهرستان بیرجند. مجله مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان، شماره 20، صص 63-43.
سجادی، ژ.؛ ابراهیم زاده، ع.؛ شمس الدینی، علی. (1390). تحلیلی بر مهاجرت‌های روستا شهری با تأ کید بر نقش مسافت و دسترسی در شهرستان ممسنی. نشریهمطالعاتوپژوهش‌هایشهریومنطقه‌ای، شماره 8، صص 94-77.
سعدی، ح؛ بهرامی، ل.؛ افشار کهن، ج. (1393). علل مهاجرت روستاییان در بخش جوکار شهرستان ملایر. دوفصلنامه علوم اجتماعی، شماره 11، صص 73-53.
شاهرخی ساردو، ص.؛ نوری پور، م.؛ پیمان پدرام، پ. (1394). ارزیابی کیفیت زندگی مناطق روستایی با استفاده از تاکسونومی عددی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-31.
عزمی، آ.، میرزایی قلعه، ف.، و شمسی، ر. (1392). چالش‌ها و مشکلات بخش کشاورزی و نقش آن در مهاجرت از روستا به شهر در دهستان شیرز شهرستان هرسین. مجله برنامه‌ریزی و آمایش فضا، دوره 17، شماره 2، صص70-55.
عنابستانی، ع.؛ عنابستانی، ز. (1390). فرایند درآمدزایی و نقش آن در مهاجرت روستا- شهری به سبزوار. مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، شماره 5، صص 146-133.
قاسمی سیانی، م. (۱۳۸۸). پیامدهای مهاجرت روستا شهری نسل جوان روستایی. دو فصلنامۀ پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 2، صص 165-145.
مطیعی ‌‌لنگرودی، س.؛ رضوانی، م.؛ نوربخش، م.؛ اکبرپور سراسکانرود، م. (1392). تبیین راهبرد مناسب بر ماندگاری جمعیت در سکونتگاه‌‌های روستایی در دهستان سلوک شهرستان هشترود. فصلنامۀ مسکن و محیط روستا، شماره 142، صص 96-83.
مینا، ص. (1389). مهاجرت، نابرابری و پیامدهای آن. فصلنامۀ تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری، شماره 59، صص 92-59.
 
Ackah, C., and Medvedev, D. (2010). Internal migration in Ghana: determinants and welfare impacts. paper presented at the PEGNet Conference 2010: Policies to Foster and Sustain Equitable Development in Times of Crisis Development Bank of Southern Africa, Midrand, 2-3 September.
Deshingkar, P., and Natali, C. (2008). Internal migration. world migration report 2008, chapter7.
Hilmi, D. (2011). Migration towards Tarsus Antalya and Fethiye: Reasons and results. Procedia Social and Behavioral Sciences. 297-307.
Kanwal, H., Naveed, T. A., and Azhar Khan, M. (2015). Socio-Economic Determinants of Rural-Urban Migration in Pakistan. J. Asian Dev. Stud. 72-85.
Li, B., and DUDA, M. (2010). Employers as landlords for rural-to urban migrants in Chinese ities. Environment & Urbanization 22.
Prema A. K. (2009). A Socio-cultural Perspective on Migration and Development: Middle Eastern Migration from Kerala. India. 189-218.
Schumacker R. E., and Lomax R. G. (2010). A beginner's guide to structural equation modeling (Third Edition ed.). New York: Routledge Academic.
Shahnaz H. (2010). Rural to Urban Migration in Pakistan the Gender Perspective. Pakistan Institute of Development Economics , Working Papers 30-56.
Shefer, Daniel et. (2003). Rural-to-Urban and Urban-to-Rural Migration Patterns in Colombia”. Habitant International, 17, No. 1, 2003,. 3-31.
Timalsina, K.P (2007). Rural Urban Migration and Livelihood in the Informal Sector: A Study of Street Vendors of Kathmandu Metropolitan CityNepal. Master of Philosophy Thesis in Development Studies Submitted to the Department of Geography Norwegian University of Science and Technology (NTNU) (Unpublished)
UN-Habitat. (2011). Population distribution, urbanization, internal migration and development: an nternational perspective. UN department of economic and social affairs.
Yong, sh.C, Pai, C., Sh., Eng, R.Ch., Yi, K.L., Trong, N.W. and Chun, Y. (2004). Effects of Asian dust storm events on daily mortality in Taipei Taiwan. Environmental Research, Vol. 95, Issue 2, 151–155.