دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-198 

شناسنامه علمی شماره

1. صفحات آغازین

صفحه 1-5


6. پدیدارشناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان زابل

صفحه 113-138

10.22059/jrd.2016.61183

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی


شناسنامه علمی شماره

9. صفحات پایانی

صفحه 1-13