دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، خرداد 1395، صفحه 1-198 
پدیدارشناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان زابل

صفحه 113-138

10.22059/jrd.2016.61183

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی