دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-195 (بهار و تابستان) 

پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

بررسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ‌ارشد و دکتری رشته‌های مرتبط با موضوعات روستایی در دانشگاه تهران (1390-1379)

صفحه 67-88

10.22059/jrd.2013.35612

سید احمد فیروزآبادی؛ صدیقه پیری؛ سید رسول حسینی؛ شاپور سلمانوندی