دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1398 (تاریخ چاپ: تیرماه ۱۳۹۹) 
11. بررسی طرح‌های توسعۀ شهری از منظر رویکردهای دموکراتیک

صفحه 525-544

10.22059/jrd.2019.76785

داود کریم زاده؛ زهره داودپور؛ سید محمد رضا خطیبی


12. بررسی تطبیقی مدیریت محله در ایران و ترکیه

صفحه 545-564

10.22059/jrd.2019.76786

حسین ایمانی جاجرمی؛ فاطمه برغانی برزگری