دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 173-322 (پاییز و زمستان (بهمن 1395)) 

پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

3. مطالعۀ تحول تمشیت امور روستا از مهارگری تا تمرکز در دوران قبل از اصلاحات ارضی

صفحه 199-220

10.22059/jrd.2015.60560

مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ شاپور سلمانوندی