تحلیلی بر تقابل مشکلات مهاجران در دو جامعۀ روستایی و شهری: مورد مطالعۀ مهاجران روستایی شهر نورآباد فارس

نوع مقاله : پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی‌شهری، دانشگاه شهید چمران

چکیده

این مطالعه در پی شناخت و درک مسائل و مشکلاتی است که قشر مهاجر در دو جامعۀ شهری و روستایی با آن مواجه‌اند. از دیگر اهداف این مقاله تحلیل وضعیت سکونتی و تصمیمات آتی به منظور ارتقای سطح کیفی محل سکونت این افراد در شهر و همچنین کمک به بهبود وضعیت روستاها برای جلوگیری و یا کاهش روند مهاجرت روستایی به شهر و کمک به پایداری اجتماعی است. روش پژوهش حاضر، ترکیبی از روش پیمایشی، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر پرسشنامه و بازدید میدانی است. با استفاده از مدل تاپسیس و آنتروپی شانون به بررسی یافته‌های حاصل از پژوهش پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به این که مهمترین عوامل مؤثر بر مهاجرت روستاییان شهرستان ممسنی به شهر نورآباد، عوامل اقتصادی و کمبود خدمات رفاهی در سطح روستاهای شهرستان بوده، باز در محلاتی همچون اسکان عشایر ساکن شده‌اند که این محله‌ها در ردۀ محله‌های محروم از امکانات و خدمات شهری قرار دارند. این افراد چه در سطح روستا و چه در محلات شهری کمترین خدمات را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis on of the Interaction Problems Migrants in the Two Rural and Urban Communities: A Case Study of Rural Migrants City of Nurabad Mamasani

نویسندگان [English]

  • Saeed Amanpour 1
  • Mohammad Reza Amiri Fahliani 2
1 Associate Professor of Geography Department, Shahid Chamran University of Ahwaz
2 PhD Candidate, Dept. of Geography, Shahid Chamran University of Ahwaz
چکیده [English]

This study Trying to understand the problems that people in both urban and rural migrants face and analysis of their residence status and future decisions in order to improve the quality of their location in the city and also help to the villages to prevent and reduce rural-urban migration and contribute to social stability. The aim of this study rural migrants face similar problems in the village, but at a level lower than the problems that were are encountered. The research method, a combination of survey and questionnaire-based cross that field visit. And by using the Shannon entropy TOPSIS model and the findings of the study will be discussed. Research results suggest that that due to the fact that the main factors affecting rural migration to urban mamasani city Nurabad economic factors and lack of facilities in the city and villages. And these people have left their villages in the hope of having better amenities and are open to city Nurabad Nomads settled in neighborhoods such as the neighborhood in the category of deprived neighborhoods of the city with facilities and services. And in both of these people with the lowest level services in rural as well as urban areas have migrated to the city with the lowest service.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Rural Migration
  • utilities
  • TOPSIS Model
  • Nurabad City
ازکیا، مصطفی؛ فیروزآبادی، سیداحمد؛ رستمعلی­زاده، ولی‌اله (1387). نقش و اثرات انجمن­های زادگاهی بر توسعۀ روستایی (روستای دربان). مجلۀ جامعه‌شناسی معاصر، سال 1، شماره 1.
امیری فهلیانی، محمدرضا (1390). امکان­سنجی توسعۀ گردشگری شهرستان ممسنی با تاکید بر شهر نورآباد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
جلالیان، حمید؛ محمدی یگانه، بهروز (1386). تحلیل عوامل مؤثر در مهاجرت های روستایی شهرستان زنجان از سال 1355تا 1375. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، شماره 61.
حبیبی‌فهلیانی، حسن ( 1373). ممسنی در گذرگاه تاریخ. شیراز: انتشارات نوید.
زکی، محمدعلی (1391). اثر مهاجرت بر ساخت اجتماعی اقتصادی جوامع شهری (‌مطالعه موردی: مقایسه شاهین شهر با خمینی شهر). فصلنامه مطالعات شهری، سال 2، شماره 2، صص 112-83.
زنجانی، حبیب الله  (1380). مهاجرت. انتشارات سمت.
ضرابی، اصغر؛ شیخ بیگلو، رعنا (1390). سطح بندی شاخص های توسعه‌ی سالمت استان‌های ایران. مجله رفاه اجتماعی، سال 11، شماره 12، صص 127-137.
قاسمی­سیانی، محمد (1388). پیامدهای مهاجرت روستا- شهری نسل جوان روستایی. فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره دوم.
مرکز آمار ایران (1385،1375). سرشماری عمومی نفوس مسکن شهرستان ممسنی، شهر نورآباد. تهران.
مرکز آمار ایران، آمارنامه سال 1381.
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور امکو(1379). ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﻧﻮرآﺑﺎد ممسنی. جلد اول، شیراز.
وارثی، حمیدرضا؛ سروری، زهتاب (1385). تحلیلی بر ارتباط متقابل توسعه، مهاجرت و شهرنشینی در ایران. مجله جغرافیا و توسعۀ­ ناحیه­ای، شماره ششم.
 
Abdelali-Martini, Malika & Hamza, Raid (2013). How do Migration Remittances Affect Rural Livelihoods in Drylands?. Journal of International Development, DOI: 10.1002/jid.2896.
De Haas, Hein (2010). Migration and Development: A Theoretical Perspective. International Migration­­Review, Volume 44, Issue 1, Article first published online: 5 MAR.
Fredrik Rye, Johan & Blekesaune, Arild (2007). The class structure of rural-to-urban migration.Young Nordic Journal of Youth Research, Vole 15(2): 169–91.
Goetzke, Frank & Rave, Tilmann (2011). Migration in Germany: A Life Cycle Approach. International Regional Science Review, 36(2) 167-182.
King, Russell (2012). Geography and Migration Studies: Retrospect and Prospect. Population, Space & Place, 18, 134–153.
Lundholm, Emma & Malmberg, Gunnar (2006). Gains & Losses, Outcomes of Interregional Migration in the Five Nordic Countries. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, Vol. 88, No. 1 (2006), pp. 35-48.
Mendola, Mariapia (2012). Rural Out-Migration and Economic Development at Origin: A Review of the Evidence. Journal of International Development, J. Int. Dev. 24, 102–122.
Pekkala, Sari (2003). Migration Flows in Finland: Regional Differences in Migration Determinants and Migrant Types. International Regional Science Review, 26, 4: 466-482.
Schuerkens, Ulrike (2005). Transnational Migrations and Social Transformations: A Theoretical Perspective. Current Sociology, July 2005, Vol. 53(4): 535–553.
Zhang, Mei (2010). The impact of rural–urban migration: Case study on the Loess Plateau of Central China. China Information, 24(2) 169–189.