بررسی و تحلیل رضایت‌مندی روستاییان از کیفیت خدمات دهیاری‌ها با بهره‌گیری از مدل تحلیل شکاف: مورد مطالعۀ شهرستان بناب

نوع مقاله : پژوهشی : پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه بناب

3 کارشناسی ارشد، عضو هیئت علمی گروه مهندسی معماری دانشگاه بناب

چکیده

پژوهش حاضر با بهره‌گیری از مدل شکاف به ارزشیابی کیفیت خدمات دهیاری‌ها می‌پردازد. بدین منظور 32 گویه در ابعاد رفتاری، کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی تعریف شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای محاسبۀ روایی، 50 پرسش‌نامه توزیع شد و با داده‌های کسب‌شده و استفاده از فرمول ویژۀ کرونباخ آلفا، پایایی بخش‌های مختلف پرسش‌نامۀ تحقیق 88/0 الی 90/0 به دست آمد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. جامعۀ آماری شامل 14559 سرپرست خانوار روستایی بوده که از این تعداد، بر اساس فرمول کوکران 400 خانوار به عنوان حجم نمونه و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در تمام ابعاد مذکور، کیفیت خدمات دهیاری‌ها اندک بوده و شکاف بین ادراک و انتظار روستاییان به ویژه در بعد اقتصادی بیش از سایر ابعاد است. همچنین مشخص شد بین متغیرهایی چون کیفیت رفتار دهیار، سن دهیار و شرکت وی در دوره‌های آموزش ضمن خدمت با کیفیت خدمات دهیاری در ابعاد گوناگون، ارتباط مثبت وجود دارد. علاوه بر این از نظر عواملی چون سطح تحصیلات دهیار، شغل دوم و نوع حضور وی در روستا تفاوت معناداری در کیفیت خدمات دهیاری‌ها مشاهده شد. بر این اساس به منظور بهبود کیفیت خدمات دهیاری‌ها و افزایش رضایت روستائیان، مواردی نظیر تمهید هماهنگی­ها و همکاری­های بین بخشی و سازمانی و توجه به مؤلفه‌های رفتار سازمانی، تجربه، تحصیل و آموزش ضمن خدمت پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Satisfaction with the Quality of Dehyari Service with Using Gam Model: A Case Study of Bonab

نویسندگان [English]

  • Vakil Hiedari Sarban 1
  • Ali Majnoony Tootakhane 2
  • Mojtaba Mofareh- Bonab 3
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil.
2 PhD Candidate of Geography and Rural Planning, University of Bonab, Bonab
3 Gradate of MA Program, Department of Art & Architecture, University of Bonab, Bonab
چکیده [English]

This reaserch utilizing Gap model evaluates Dehyaris’ services quality. To this end on the basis of theoretical principles and Dehyaris’ responsibilities 32 statements in behavioral, structural, social, economic and hygienic aspects was defined. The study area is 29 villages of Bonab County of East Azabaijan County (Iran). Population size consists of 14559 rural householders inhabited in mentioned villages and according to Cochran’s formula sample size equal to 400 persons. Research instrument was rural householder’s questionnaire that its validity approved by expert panel and Reliability confirmed via Cronbach’s alpha (α > 0.88- α > 0.90 in all aspects). Findings revealed that in all mentioned aspect Deharys’ services quality was little and the gap between peasants’ expectations and perceptions especially in regard of economic aspect was greater than other dimensions. Also determined that between variables such as Dehyar’s quality of behavior, his age and his participating in vocational education courses, with Deharys’ services quality in various aspects there is approvable positive correlation. Furthermore in regard of factors same as rural mayor’s education level, his second job and type of his presence in village, significant differences can be seen in Deharys’ services quality. Finally items such as arranging coordination and cooperation between sectors and organizations, considering organizational behavior, experience, educational quality and vocational education factors put forwarded for improving rural municipalities’ services quality and increasing peasants’ satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rural management
  • Dehyari (rural municipality)
  • Services Quality
  • Gap Model
  • Bonab County
امامی، عوض؛ خوشبختی، جعفر؛ کشتی‌دار، محمد (1392). ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی، ورزشی و پارک‌های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف. دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، سال 5، شمارۀ 18، صص 66-51
بدری، سید علی؛ موسوی، سید عارف (1388). مدیریت نوین روستایی-درجستجوی راهکارهای مناسب برای توسعۀ ‌دهیاری‌ها. انتشارات اشتیاق نور.
حسنوند، احسان؛ حسنوند، اسماعیل (1390). تجربۀ دهیاری‌ها، موانع توفیق و کارکردهای آن‌ها: مطالعه موردی دهیاری‌های شهرستان سلسله در استان لرستان. فصلنامه روستا و توسعه، سال 14، شماره 2.
خراسانی، اباصلت (1391). ارزشیابی اثربخشی آموزش‌های سازمانی، راهنمای عملیاتی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. چاپ اول.
خواجه‌شاهکوهی، علیرضا؛ سوری، فرشاد؛ مهدوی، شهرام (1391). عوامل مؤثر بر میزان رضایتمندی روستاییان نسبت به عملکرد دهیاران: مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت. فصلنامه روستا و توسعه، سال 15، شماره 1، 41- 23.
رضوانی، محمدرضا (1379). ارزشیابی اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عمران روستایی در برنامه پنج‌ساله دوم توسعۀ کشور 78-1373 با تأکید بر ساماندهی فضاها و مراکز روستایی. فصلنامه پژوهش‌های جغرافیایی، سال 32، شماره 38، صص 46-33.
رضوانی، محمدرضا؛ محمدی، سمیه؛ پیری، صدیقه (1392). ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها با استفاده از مدل چارچوب عمومی ارزیابی (CAF)، مطالعۀ موردی: شهرستان دهلران. پژوهش‌های جغرافیایی انسانی، سال 45، شماره‌ی 1، صص 216-199.
ریاحی، وحید؛ کرمی‌نسب، صدیقه (1392). ارزشیابی عملکرد دهیاری‌ها در توسعه کالبدی- فضایی سکونتگاه‌های روستایی. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال سوم، شماره 12، صص 70-61.
فال‌سلیمان، محمود؛ صادقی، حجت‌ا...؛ مرادی، محمود؛ کاووسی، غلامرضا (1391). بررسی و ارزشیابی عملکرد دهیاران در فرایند مدیریت و توسعه روستایی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بیرجند. دوفصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال 1، شماره 1، مشهد، 95- 73.
فیروزآبادی، سیداحمد؛ ایمانی‌جاجرمی، حسین (1391). وضعیت رضایت روستاییان و عوامل مرتبط با آن از عملکرد دهیاری‌ها. پژوهش‌های روستایی، سال 3، شماره‌ی 1، صص 91-61.
کامران دستجردی، حسن؛ سوری، فرشاد؛ تقدیسی، احمد؛ انصاری‌زاده، سلمان (1389). مدیریت سیاسی روستا و تحلیل مقایسه‌ای موفقیت دهیاری‌ها در روستاهای بزرگ و کوچک مطالعه موردی: شهرستان دلفان. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، جلد 15، شماره 18، 66- 51.
مرادی، خدیجه؛ پاپ‌زن، عبدالحمید (1391). ارائه‌ی الگویی به منظور شناسایی عوامل بسترساز موفقیت دهیاری‌ها. فصلنامه پژوهش‌های روستایی، سال 3، شماره‌ی 2، صص 202-175.
مطیعی لنگرودی، سیدحسن (1382). مدیریت برای نوسازی روستایی تجربۀ اروپا و شمال امریکا. دوفصلنامه‌ی علمی پژوهشی جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، شماره 1، صص 251-229.
مطیعی‌لنگرودی، سیدحسن؛ بخشی، زهرا؛ بوذرجمهری، خدیجه (1390). ارزشیابی عملکرد دهیاری‌ها از دیدگاه روستاییان- دهستان بیهق شهرستان سبزوار. دوفصلنامه جغرافیا و توسعۀ ناحیه‌ای، شماره 16، صص 56-35.
مهدوی، مسعود؛ نجفی‌کانی، علی‌اکبر (1384). دهیاری‌ها تجربه‌ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران نمونۀ موردی: دهیاری‌های آذربایجان غربی. فصلنامۀ پژوهش‌های جغرافیایی، سال 37، شمارۀ 53.
نقوی، حسین؛ رحیمیان، حمید؛ مهدیون، روح‌الله (1389). ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی، رویکردها، مدل‌ها و روش‌ها. نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، سال 44، شماره 52. صص 139-113.
 
Blesic, I., dzigurski, A.I, Dragin, A., Ivanovic, L and Pantelic.M (2011). Application of Gap model in the Researches of Hotel services Quality. TURIZAM, Vol. No. 15, 40-52, retrieved from: http://www.dgt.uns.ac.rs/turizam/arhiva/vol_1501_blesic.pdf (december 2014).
Cerry, S. (2012). Assessing the Quality of Higher Education Services Using a Modified Servqual Scale. Annales Universitatis Apulensis series Oeconomica, University of Alba Iulia, Romania, 14(2), 664-679.
Goodrich.K & Ramsey, R. (2012). Are consumers with disabilities receiving the services they need?. Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 19, No. 1, 88-97, retrieved from www.elsevier.com/locate/jretconser (June 2014).
High, C. and G. Nemes (2007). Social learning in LEADER: Exogenous, endogenous and hybrid evaluation in rural development. Sociologia Ruralis 47(2): 103-119.
Ibrahim, M. S. (2010). Performance Evaluation of Regional Rural Banks in India. International Business Research 3(4): 203.
Kang. H & Bradley, G. (2002). Measuring the performance of IT services: An assessment of SERVQUAL. International Journal of Accounting Information Systems, Vol. 3, No.3, 151–164, retrieved from www.sciencedirect.com
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry L.L. (1985). A Conceptual of Service Quality and its Implications for Future Research. Journal of Marketing, Vol. 49, No. 4, 41-50.
Ray, C. (2000). Editorial. The EU LEADER programme: rural development laboratory. Sociologia Ruralis 40(2): 163-171.
Scott, W. Richard (1987). Organizations: Rational, Natural, and Open Systems. Prentice-Hall.
Zheng-lin, G. (2004). Rural Governance and Its Performance Evaluation: Academic Analysis Based on Case Study [J]. Journal of Central China Normal University (Humanities and Social Sciences) 4: 003.