دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-172 

پژوهش دانشگاهی از گرنت (نام دانشگاه، معاونت یا مؤسسه پژوهشی دانشگاهی

2. بررسی نقش عوامل اجتماعی و جمعیتی در تغییرات الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی ایران

صفحه 1-28

محمد شیری؛ محمود قاضی طباطبایی؛ رسول صادقی؛ حسین راغفر


3. نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی

صفحه 29-58

سیداحمد فیروزآبادی؛ حمیده دباغی


8. بررسی زمینه‌های شکل‌گیری تعلق به محله

صفحه 153-172

ولی‌اله رستمعلی‌زاده؛ محمد نعمتی