دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 284767، شهریور 1389، صفحه 200-250 (2 توسعه روستایی)