دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 284767، بهار و تابستان 1389، صفحه 200-250 (2 توسعه روستایی) 
4. امکان سنجی توسعه صنایع روستایی در شهرستان عجب شیر با مدل SWOT

مسعود مهدوی؛ وحید بارانی پسیان؛ علی مدبر خاک نژاد؛ سجاد یاهک