بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مطالعه موردی شهرستان همدان)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل‌کننده توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق آن، پیمایش است که در آن با استفاده از نمونه‌گیری انتساب متناسب تصادفی، تعداد 256 نفر از زنان روستایی شهرستان همدان انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که روایی آن با بهره‌گیری از نظرات اساتید رشتة توسعه روستایی دانشگاه تهران، کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و زنان روستایی شهرستان همدان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از فرمول کرونباخ-آلفا (82/0?>) محاسبه گردید. عوامل تسهیل‌کننده توانمندسازی اقتصادی با استفاده از روش تحلیل عاملی در پنج عامل و عوامل بازدارنده در چهار عامل دسته‌بندی گردید. نتایج نشان می‌دهد مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تسهیل توانمندسازی‌ اقتصادی زنان، سه عامل (مشارکت اقتصادی، انسجام خانوادگی و آگاهی اجتماعی) است و مقدار واریانس تجمعی تبیین شده توسط این سه عامل، 87/55 می‌باشد. ..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facilitating and Impeding Factors in Rural Women Economic Enablement (Case study: Hamedan County)

نویسندگان [English]

  • Khalil Kalantari
  • Hossein Shabanali Fami
  • Homa Soroushmehr
چکیده [English]

This study was undertaken with the aim to determine the facilitating and preventing factors in economic Enablement of rural women. In this descriptive cross-sectional study, 256 rural women in Hamedan County were selected through stratified sampling method. Researchers made questionnaire including questions about facilitating and preventing economic empowerment factors. Validity of the questionnaire was examined by a panel of rural development Experts, rural women and Tehran university professors. Using Cronbach’s-alpha formula, the reliability of questionnaire assessed (?=0.81). Data analysis was performed using Factor analysis. The result of factor on obstacles in economic empowering revealed that four factors determined about 51.60 percent (personal-psychological, economic participation, infrastructure and socio-institutional) of variation of the role of economic empowering of rural women. In addition, three factors facility economic empowering (economic participation, family consolidation and social participation and awareness) determined about 55.87 percent of variation of obstacles of economic empowerment of rural women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Enablement
  • Facilitating and Impeding Factors
  • Hamedan County.
  • Rural
  • rural women