دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 415213، پاییز و زمستان 1389، صفحه 170-180 (3 توسعه روستایی) 
8. مدل روابط علّی عوامل خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در میان نوجوانان در روستاهای شهر کرج

رقیه علائی خرائم؛ پروین کدیور؛ شهرام محمدخانی؛ غلامرضا صرامی؛ محمدحسن علائی


شماره‌های پیشین نشریه