دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 415213، اسفند 1389، صفحه 170-180 (3 توسعه روستایی)