تحلیل رابطه بین سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه و بهره‌وری با نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دکتری علوم اقتصادی از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در ادبیات توسعه اقتصادی، بین رشد بهره‌وری و نابرابری درآمدی رابطه‌ای وجود دارد که از آن با عبارت U وارون کوزنتس یاد می‌شود (اهلووالیا، 1977). به‌عبارتِ‌دیگر، رابطه بین رشد بهره‌وری با نابرابری درآمدی ابتدا مستقیم و سپس حالت معکوس به خود می‌گیرد. امروزه مطالعات اقتصاددانان توسعه نشان می-دهد که سیاست‌های دولت‌ها، از جمله سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه، نه تنها بر رشد و بهره‌وری اقتصادی، بلکه بر توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری در اقتصاد کشورها نیز مؤثر بوده است (فان، 2007). بر این اساس، عوامل ساختاری مذکور، موجب برگشت سریع خم منحنی کوزنتس شده و موجب می‌شود که با افزایش بهره‌وری، نابرابری درآمدی کاهش یابد. به‌دلیل اهمیت موضوع مذکور، در پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت مدل‌های رگرسیونی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و با در نظر گرفتن اطلاعات یک دوره سی‌ساله (1387- 1358) به‌صورت سری زمانی، رابطه بین نابرابری درآمدی و رشد بهره-وری در حضور عوامل ساختاری مانند مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی در مناطق روستایی بررسی می‌شود. طبق نتایج پژوهش، سرمایه انسانی و مخارج تحقیق و توسعه داخلی و انباشت سرمایه تحقیق و توسعه بین‌المللی، هر کدام با ضرایب 11/0 و 08/0، بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی تأثیر معنی‌داری دارد و فرضیه کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U وارون بین رشد بهره‌وری کل و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران در دوره مورد مطالعه قابل ابطال نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of relationship between income inequality, human capital and productivity in rural areas of Iran

نویسندگان [English]

  • Akbar Komijani 1
  • Ali Bagherzadeh 2
چکیده [English]

In economic development literature, there is a relationship between productivity growth and income inequality and this is referred to as Kuznets inverted U. In other words,in first stages, there is a direct relationship between productivity growth with income inequality but later this relatioship becomes reverse. Nowadays, economists’ studies show that government policies including investment in human capital and research and development expenditures, not only have an effect on economic growth and productivity, but also they affect the proper distribution and reduction of income inequality. Accordingly, the structural factors cause Kuznets curve bends back quickly and with increasing the productivity, income inequality reduces. Because of the importance of this issue, in this study, using regression models with wide intervals (ARDL) and considering a period of thirty years (1358-1387) as time series, the relationship between income inequality and productivity growth in the presence of structural factors such as R & D spending and human capital in rural areas has been investigated. According to the results, human capital and research expenditures, internal development, research capital accumulation and international development, each with coefficients of 11 / 0 08 / 0, has a significant impact on reducing income inequality in rural areas and Kuznets hypothesis which states that there is an Inverted U relationship between total productivity growth and income inequality in rural areas and agriculture in the period of study is not voidable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human capital
  • Kuznets Curve
  • R & D Spending and Human Capital
  • Rural Areas.
  • TFP