امکان سنجی توسعه صنایع روستایی در شهرستان عجب شیر با مدل SWOT

نویسندگان

چکیده

در کشور ما به دلیل محدودیت منابع آب و خاک، زراعت به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اهداف توسعه باشد، البته تا زمانی که استفاده از تکنولوژی‌های جدید استحصال و بهره‌برداری از منابع مذکور عملی شود. از آنجایی که صنایع روستایی بین بخش کشاورزی و صنعت ارتباط برقرار می‌کنند و در ایجاد توان لازم بین جوامع شهری و روستایی مؤثر هستند، از این رو، لازم است امکان‌سنجی صنایع تبدیلی و تکمیلی و استقرار صنعت در جوامع روستایی هر چه بیشتر و با برنامه‌ریزی آگاهانه در اقتصاد کشور تحقق یابد. با مطالعه ادبیات موضوع در این باره، شهرستان عجب‌شیر مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه هدف تحقیق، امکان‌سنجی توسعه صنایع روستایی شهرستان عجب‌شیر است، بنابراین، از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی (مصاحبه) استفاده شده و برای آزمون فرضیات، از مدل سوات (SWOT) و نیز نمودار اطلس بهره گرفته شده است. ..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural industries in Ajabshir city with SWOT model and it’s effect on decreasing rural immigration

نویسندگان [English]

  • Masoud i Mahdavi Hajiloe
  • Vahid Barani Pesyan
  • Ali Modabber Khaknejad
  • Sajjad Yahak
چکیده [English]

In our country farming and cultivation has not capability to respond goals of the development due to limitation of water resources and soil until using new technologies in utilizing said resources be realized . In generating necessary capabilities between urban and rural societies it is necessary that possible metric of converted and complementary industries be realized in rural societies and consciously programming in economy of the country with studying this literature , Ajabshir city was selected for study. Due to this reason that the aim of this research is the possible metric of developing rural industries of Ajabshir city thus, library and field methods have been used in this research and to test hypo these SWOT model land atlas graph have been used. ..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ajabshir
  • City.
  • Convertible and Complementary Industries
  • Possibility Metric of Industries
  • Rural industries