مدیریت دانش و برنامه‌های توسعه و عمران روستایی در ایران

نویسندگان

چکیده

در پنج برنامه قبل و چهار برنامه بعد از انقلاب اسلامی ایران، تلاش شده است تا بستر دستیابی به توسعه و توسعه روستایی به عنوان یک آرمان فراهم شود. اما با وجود اقدامات و هزینه‌های زیاد، برنامه‌های توسعه کشور، بیانگر وجود چالش‌های جدی در حوزه توسعه روستایی است. از پرسش‌های اساسی، دلیل وجودی این چالش‌ها و چگونگی برون‌رفت از آن است. عقیده بر آن است که پنجاه سال برنامه‌ریزی در عرصه ملی و روستایی، موجب شکل‌گیری دانشی شده است که فقط بخش محدودی از آن، به صورت دانش عینی قابل دسترس است. بخش قابل توجه این تجربه، به صورت دانش ضمنی، در سطوح مختلف پراکنده شده است که دسترسی به آن دشوار و صرفاً به صورت محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، نمی‌تواند در فرایند توسعه اثرگذار باشد. ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge Management and Midterm Rural Development Plans in Iran

نویسندگان [English]

  • Hassan Darabi
  • Yousef Naeimi
چکیده [English]

Development and rural development is one and greatest goals of the IR State, that has been trying to provide the ideal platform to achieve this goals by Nine programs before and after the Islamic Revolution. However, the country's development programs; despite the different efforts, and costs, discuss from serious challenges of rural development. So, the question is why rural development still wrestles with serious challenges, and how can prepare context to achieve development? It is believed that more than 50 years planning in national and rural domain, leading to the formation of huge body of knowledge that a limited part of it, is as explicit knowledge, but main parts of it, are as tacit knowledge. Access to this part of knowledge is very difficult. By Nonaka and Takochi that called as creating knowledge cycle in knowledge management framework, tacit knowledge can be extracted and the results used in ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Explicit knowledge.
  • Knowledge
  • Knowledge Management
  • Planning
  • Rural Development
  • tacit knowledge