نویسنده = حسین ایمانی جاجرمی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی مدیریت محله در ایران و ترکیه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 545-564

10.22059/jrd.2019.76786

حسین ایمانی جاجرمی؛ فاطمه برغانی برزگری


4. مطالعۀ تحول تمشیت امور روستا از مهارگری تا تمرکز در دوران قبل از اصلاحات ارضی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 199-220

10.22059/jrd.2015.60560

مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ شاپور سلمانوندی