نویسنده = حسین ایمانی جاجرمی
تعداد مقالات: 3
3. مطالعۀ تحول تمشیت امور روستا از مهارگری تا تمرکز در دوران قبل از اصلاحات ارضی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 199-220

مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ شاپور سلمانوندی