مطالعه جامعه‌شناختی کنش‌‌‌های واگرا در روستاهای همجوار الیگودرز و تأثیر آن بر توسعه اجتماع محلی‌‌‌

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

2 دانشجوی دکتری گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر مطالعه انواع کنش‌‌‌های واگرا میان مهاجرین و ساکنین بومی روستاهای همجوار الیگودرز است. کنش‌های واگرا  آن دسته از کنش‌‌‌هایی اجتماعی هستند که معطوف به درونِ گروه‌اند، از تعامل با بیرونِ گروه یا گروه‌های دیگر تا حد ممکن اجتناب دارند و مانع اعتماد اجتماعی، همیاری، هم‌کنشی و همکاری با آن‌ها می‌شوند. مسأله اصلی تحقیق این بود که چرا با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از مهاجرت روستاییان دوردست و  اسکان آنها در روستاهای همجوار الیگودرز، همچنان کنش‌های واگرا و گاه نزاع‌های محلی در این روستاهای اتفاق می‌افتند. پس از مطالعات اکتشافی، از نظریه ‌‌‌تحلیلی کنش  برای تحلیل یافته‌‌‌ها  استفاده شد. روش پژوهش، مطالعه موردی  از نوع تطبیقی-نظری بود می‌توان آن را از جمله روش‌های ترکیبی دانست. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند اگر چه زمینة قومی عامل اصلی در شکل‌گیری کنش‌‌‌های واگرا است اما ضعف تعامل و تبادل در فضاهای مختلف کنش باعث شده است تا کنش‌های همگرا بعد از سال‌های  متمادی شکل نگیرد و در روند توسعه اجتماع محلی اختلال ایجاد شود. منظور از توسعه اجتماع محلی این است که کنش‌‌‌های واگرایانه تنافری از بین‌رفته و زمینه برای کنش‌‌‌های همگرایانه در سطح اجتماع محلی فراهم شود. مهمترین پیشنهاد پژوهش تأکید بر سازوکارهایی است که از سوی سازمان‌های محلی، مدیریت عمومی، مردم و نخبگان انجام می‌گیرد تا ابعاد همدلی، همباوری، همگامی و همکاری که منجر به بسط کنش‌های متداخل در روستاهای مورد مطالعه می‌شود توسعه پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Study of Divergent Actions in the Neighboring Villages of Aligoodarz and Their Impact on Community Development

نویسندگان [English]

  • Hossein Imani Jajarmi 1
  • Azim Lak 2
1 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
2 PhD candidate of sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
چکیده [English]

The article studies different kinds of divergent actions (DAs) between immigrants and residents of neighboring villages in Aligudarz. DAs are in-groups actions and the people who believe them refuse to interact with people from other groups. They prevent social trust, cooperation and collaborations. The main question of the research is why after three decades of settling in the neighboring villages of Aligudarz, we still observe various local conflicts and divergent actions between local and migrants. After exploratory studies, we used analytic theory of action to answer the question. Research data indicated that ethnic background was the main factor for ethnic divergent actions, but interactions and exchanges in different action spheres were limited too. After three decades, therefore, convergent actions didn’t develop and there are obstacles for community development.  The most important recommendation of the paper for policy making is strengthening of those public mechanisms that enhance empathy, coordination and collaboration. They are requirements for development of local community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divergent Actions
  • Community
  • Emigration
  • General Theory of Action
  • local development
اجتهادی، مصطفی (1383). دامنه کنش متقابل اجتماعی. پژوهش نامه علوم انسانی. شماره 42-41.

ابن خلدون، عبدالرحمان (1366). مقدمه ابن خلدون. ترجمه: محمد پروین گنابادی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

بشیریه، حسین (1380). جامعه­شناسی سیاسی. تهران: نشرنی.

بلیکی، نورمن (1384). طراحی پژوهش‌های اجتماعی. ترجمه: حسن چاووشی. تهران: نشر نی.

بودن، ریمون (1383). منطق کنش اجتماعی. ترجمه: عبدالحسین نیک گوهر. تهران: انتشارت توتیا.

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی (1387). توسعه اجتماعی. پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن­آوری.

چلبی، مسعود (1375). جامعه‌شناسی نظم. تهران: نشرنی.

چلبی، مسعود (1381). فضای­کنش: ابزاری تنظیمی در نظریه سازی. مجله جامعه­شناسی ایران. دوره­چهارم، شماره 1، بهار 1381.

چلبی، مسعود (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش. تهران: نشرنی

خواجه­ نظام­الملک طوسی، ابوعلی(1387). سیاست­نامه. به کوشش جعفر شعار. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

دورکیم، امیل (1391). ترییت و جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات کندوکاو.

روشه،گی (1376). تالکوت پارسونز.  ترجمه: عبدالحسین نیک­گهر. تهران: انتشارات تبیان.

زیاری، کرامت­اله(1393). اصول و روش­های برنامه­ریزی منطقه­ای. انتشارات دانشگاه تهران.

زیمل، جرج(1372). کلان شهر و حیات ذهنی. ترجمه: یوسف اباذری. نامه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره3.

رفیع پور، فرامرز(1378). کندوکاوها و پنداشته­ها. تهران: شرکت سهامی انتشار.

ریتزر، جرج(1379). نظریه جامعه­شناسی در دوران معاصر. ترجمه: محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.

سلیمی، محمدرضا؛ جهانگیری، سبحان و ایرج نیکخواه(1395). بررسی و تحلیل تاریخی عوامل مؤثر بر همگرایی و واگرایی اقوام ایرانی (نمونه پژوهی: قوم کرد). فصلنامه تاریخ انتظامی، سال دوم، شماره 8.

شارع پور، محمود (1387). جامعه‌شناسی شهری. تهران: انتشارات سمت.

فلیک، اووه (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه:‌ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.

مریام، شرون بی (1394). تحقیق کیفی. ترجمه: نورالله پاشا. تهران: جامعه معاصر.

وبر، ماکس (1384). اقتصاد و جامعه. ترجمه: عباس منوچهری، مهرداد ترابی نژاد و مصطفی عماد زاده. تهران: انتشارات سمت.

هایدگر، مارتین(1389). هستی و زمان. ترجمه: عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشرنی.

همیلتون، پیتر(1379). تالکوت پارسونز. ترجمه: احمد تدین. تهران: انتشارات هرمس.

یعقوبی، احمدبن اسحاق (1356). البلدان. ترجمه: محمد ابراهیم آیتی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 

Alexander,Jeffrey (1982). Thoretical Logic in Sociology Vol. Positivism, presupposition, Current Controversies. University of Colifornia Press.                                                                                        

Blokland, T. and Van Eijk, G. (2010). Do people who like diversity practice diversity in neighbourhood life?. Neighbourhood use and social networks of ‘diversity seekers’ in a mixed neighbourhood. Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(2), 313-332.                  

Burt, RonaldS (1995). Structural Holes: The Social Structure of Competition, USA. Harvard University Press.                                    

Eckstein, Harr (2011). Case study and theory in political science. Lindon, Publishing Company: SAGE Publications Ltd.                    

Etzioni,Amitai (1996). Positive Aspects of Community and Dangers of Fragmentation, Development and Chang Vol. 27 (1996), 301-314. Published by Blackwell Publishers.                                                      

Fararo,Thomas J (1989). The Meaning of General Theoretical Sociology: Tradition and Formalization. Cambridge University Press.                                                                                                        

Munch, Richard (1998). Underestanding Modernity, Lindon: Routledge.                                                                                    

Peters, Karin (2011). Living to gether in multi-ethnic neighbourhoods. The Netherlands, waganing academic publishers

Philips ,R. , and. Pittman,p (2009). A Framework for Community and Economic Development, In-Philips ,R., and. Pittman,p(Ede), An Introduction to Community Development. British Library.         

Stake, R. E. (2001). Case studies. In N. Denzin, and Y.LinkoLn (Eds). Handbook of Qualitive research,Thousad Oaks, CA: Sage.pp 435-449.                                                                                                    

Stavenhagen, Rodolfo(1996). Ethnic Conflict and Nation-State, Macmilan Press Ltd,http://gen.lib.rus.ec/.                                          

Sztompka,Piotra (1991). Society in Action:The Theory of Social Becoming. Cambrige: Polity Acaademic press.