توسعه محلی (روستائی-شهری) (JRD) - اصول اخلاقی انتشار مقاله