داوران 1402

 پست الکترونیکی

نام خانوادگی

نام

ashtari80@gmail.com

اشتری مهرجردی

اباذر

aliayar_85@yahoo.com

ایار

علی

k.irandoost@uok.ac.ir

ایراندوست

کیومرث

imanijajarmi@gmail.com

ایمانی جاجرمی

حسین

spiri.1365@gmail.com

پیری

صدیقه

spiri.1365@gmail.com

پیری

صدیقه

karamhabibpour@yahoo.com

حبیب‌پور گتابی

کرم

hdaneshmehr@yahoo.com

دانش مهر

حسین

h.dabaghi@yahoo.com

دباغی

حمیده

rabbani.taha@gmail.com

ربانی

طاها

sarajaei@ut.ac.ir

رجائی

سیدعباس

v.rostamalizadeh@gmail.com

رستمعلی زاده

ولی اله

rrezvani@ut.ac.ir

رضوانی

محمد  رضا

rrezvani@ut.ac.ir

رضوانی

محمد  رضا

mroozitalab@gmail.com

روزی طلب

محمد

mj.zahedi.m@gimail.com

زاهدی

محمدجواد

shakoori@ut.ac.ir

شکوری

علی

shakoori@ut.ac.ir

شکوری

علی

msh_45@yahoo.com

شیانی

ملیحه

eshirdel@lihu.usb.ac.ir

شیردل

الهام

alirezasadeghi58@gmail.com

صادقی

علیرضا

alirezasadeghi58@gmail.com

صادقی

علیرضا

s.salehi.umz@gmail.com

صالحی

صادق

tehranssaleh@ut.ac.ir

صالحی

اسماعیل

reza_safaryshali@yahoo.com

صفری شالی

رضا

ma_ameli.sociology@yahoo.com

عاملی

محمد

m.abbaszadeh2014@gmail.com

عباس زاده

محمد

r.abbasi@hmu.ac.ir

عباسی

رسول

khazizimehr@ut.ac.ir

عزیزی مهر

خیام

palaedini@ut.ac.ir

علاءالدینی

پویا

palipoor.ut@gmail.com

علی پور

پروین

m.alizadeh@tabrizu.ac.ir

علی زاده اقدم

محمدباقر

anbari@ut.ac.ir

عنبری

موسی

ghaffary@ut.ac.ir

غفاری

غلامرضا

farzizade@ut.ac.ir

فرضی زاده

زهرا

m.farhadei@gmail.com

فرهادی

محمد

ahmad.firouzabadi@gmail.com

فیروزآبادی

سید احمد

ghanbari@gep.usb.ac.ir

قنبری

سیروس

f.golabi@gmail.com

گلابی

فاطمه

fsheta.fardin@gmail.com

محمدی

فردین

abolfazl.mirghasemi@gmail.com

میرقاسمی

سید ابوالفضل

najafiasl@ut.ac.ir

نجفی اصل

زهره

r.nosrati@ut.ac.ir

نصرتی

روح اله

mohammadi@yazd.ac.ir

نقصان محمدی

محمدرضا

vedadha@ut.ac.ir

ودادهیر

ابوعلی