توسعه محلی (روستائی-شهری) (JRD) - واژه نامه اختصاصی