نویسنده = مهدی طالب
تعداد مقالات: 8
3. مطالعۀ تحول تمشیت امور روستا از مهارگری تا تمرکز در دوران قبل از اصلاحات ارضی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 199-220

10.22059/jrd.2015.60560

مهدی طالب؛ حسین ایمانی جاجرمی؛ شاپور سلمانوندی


4. سخن سردبیر، صفحات اول و آخر و جلد شماره 8

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392

حسن بخشی زاده؛ مهدی طالب


5. تعاونی‌های روستایی و حکمرانی روستایی در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 25-46

10.22059/jrd.2013.30285

مهدی طالب؛ حسن بخشی زاده


7. بازاندیشی طرح توسعه منطقه‌ای سلسله

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 29-50

مهدی طالب؛ عبدالمنان حقیقی مقدم


8. فراتحلیلی بر مطالعات فقر در جامعه روستایی ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

مهدی طالب؛ صدیقه پیری؛ سمیه محمدی