دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 215020، اسفند 1388، صفحه 200-250 (توسعه روستایی)