بررسی نگرش‌های اجتماعی روستاییان نسبت به مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: روستای دشه از توابع شهرستان پاوه)

نویسندگان

چکیده

مشارکت یکی از ارکان اساسی در توسعه، علی‌الخصوص توسعه‌ی پایدار روستایی محسوب می‌شود، اما در کشورهای درحال‌توسعه طرح‌ها و پروژه‌های توسعه روستایی، به‌دلیل بی‌توجهی به این مسأله با شکست مواجه شده‌اند. در همین‌راستا در مقاله حاضر ما در میان عوامل متعدد مؤثر بر مشارکت اجتماعی میان روستاییان، به بررسی نگرش‌های اجتماعی و تأثیر این نگرش‌ها بر میزان مشارکت اجتماعی در میان آنان می‌پردازیم. در این پیمایش، جامعه آماری سرپرستان خانوارهای ساکن روستای دشه بودند که با استفاده از شیوه سهمیه‌بندی 190 نمونه به‌دست آمده و به روش قرعه‌کشی نمونه‌ها انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری اطلاعات جمع‌آوری و با بسته نرم‌افزار آماری spss با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطیِ متناسب با سطوح سنجش متغیرها، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.....

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of villagers' social attitudes toward social participation (Case study: Desheh village of Paveh)

نویسندگان [English]

  • Hossein Daneshmehr
  • Rashid Ahmadrash
چکیده [English]

Participation is one of the main factors of development, especially of sustainable development. But in Developing countries plans and projects of rural development has failure because of not considering this fact. We studied the social attitudes and their effects on the rate of social participation by using survey method. We chose randomly 190 head of the families of Desheh by using Cochran Formula. To collect the needed data, we have applied questionnaires', interviews and using Spss and descriptive and interpretive statistics proportional with the levels of studied variables and data to analyze. In the finding section, we have measured indicators of social participation in subjective and objective levels along with the social attitudes including: ....

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dashe village
  • participation
  • Participatory plans
  • Rural Development
  • Social attitudes.
  • social participation