واکاوی عوامل مؤثر بر پذیرش آبگرمکن‌های خورشیدی خانگی در نواحی روستایی (مطالعه موردی شهرستان بردسکن)

نویسندگان

چکیده

پایان‌پذیری سوخت‌های فسیلی، نیاز مناطق روستایی به انرژی، اثرات زیست‌محیطی، مشکلات ناشی از حمل‌ونقل مواد سوختی و پراکندگی روستاهای کشور، لزوم توجه به تأمین انرژی این مناطق از منابع انرژی محلی و تجدیدپذیر را مطرح می‌سازد. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های انجام گرفته در زمینة استفاده از انرژی تجدیدپذیر، طرح نصب آبگرمکن‌ها و حمام‌های خورشیدی در نواحی روستایی است. مسئله مهم در موفقیت این برنامه پذیرش آن توسط روستاییان است. این پژوهش با روش پیمایش و در روستاهای شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی انجام شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش در بین متغیرهای مورد بررسی (سن، تحصیلات، نگرش نسبت به تکنولوژی، نگرش نسبت به سکونت دائم در روستا، میزان درآمد، دسترسی به اعتبارات و مزیت نسبی) دو متغیر میزان درآمد خانوار روستایی و مزیت نسبی آبگرمکن‌های خورشیدی خانگی پذیرش آن را توسط روستاییان تبیین می‌کند. به‌عبارتِ‌دیگر با افزایش میزان درآمد بر میزان پذیرش آبگرمکن خورشیدی افزوده می‌شود. ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Past and Present Situation of Rural Women Economic Activities in Family

نویسندگان [English]

  • Jaleh Shaditalab
  • Mehdi Naydar
چکیده [English]

The need of rural areas to energy, the value of fossil resources, fossil fuels shortage, environmental effects, problems in transporting fuels, and dispersion of villages across the country, are necessities for attention to prepare the energy from local and renewable resources for rural areas. One of the important actions in using renewable energy is the solar water heater and bathrooms installation in rural areas. The main issue in spreading of these equipments is villagers' acceptance. This research used survey method in studying Bardaskan villages in the Khorasan Razavi Province. Among all considered variations (age, education, amount of income, attitude on technology, attitude on living in village, access to credits and relative advantage of domestic solar water heaters) the amount of income and relative advantage are the main factors for villagers' acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Diffusion
  • Renewable Resources
  • Rural
  • Rural Areas
  • Solar Water Heater.