کلیدواژه‌ها = اصفهان
فهم کشاورزان از گذشته خوداتکا و پایدار با تأکید بر تغییرات آب و هوا (مورد مطالعه: ‌روستاهای استان اصفهان)

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 85-110

10.22059/jrd.2022.344513.668734

حامد سیارخلج؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ صادق صالحی؛ عظیمه السادات عبداللهی


مطالعه رابطه نگرش زیست‌محیطی و مصرف پایدار در میان شهروندان اصفهانی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 111-139

10.22059/jrd.2022.343525.668730

حبیب احمدی؛ نوید نفیسی؛ ماهرخ رجبی؛ سراج الدین محمودیانی