نویسنده = رسول صادقی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نوسانات فضایی تأثیر توسعه بر مهاجرت داخلی‌ـ بین‌شهرستانی در ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 245-270

رسول صادقی؛ محسن شکریانی


2. بررسی نقش عوامل اجتماعی و جمعیتی در تغییرات الگوی مصرف خانوارهای شهری و روستایی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-28

محمد شیری؛ محمود قاضی طباطبایی؛ رسول صادقی؛ حسین راغفر