نویسنده = محمود جمعه پور
تعداد مقالات: 3
2. پژوهش کیفی درباره کیفیت زندگی مهاجران فصلی نیروی کار جوان روستایی از شهرستان کلیبر به تهران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-132

محمود جمعه‌پور؛ هدایت عیدی تراکمه