بررسی تطبیقی مدیریت محله در ایران و ترکیه

نویسندگان

1 دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد توسعه اجتماعی دانشگاه تهران.

چکیده

مقالۀ حاضر با هدف بررسی نظام ادارۀ محله در ترکیه و مقایسۀ آن با ایران نوشته شده است. مقاله به تغییر و تحولات مدیریت محلی، مختار محله و وظایف آن به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین عناصر محلی در شهرهای ترکیه توجه کرده است. این بررسی به‌لحاظ هدف، کاربردی و به‌لحاظ نحوۀ تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، تطبیقی است. روش مطالعه مقاله از نوع توصیفی– تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از شیوه‌های اسنادی استفاده شده است. برای بررسی وضعیت و ساختار محله و مدیریت آن در کشور ترکیه به کتاب‌ها، مقاله‌ها، گزارش‌ها و قوانین موجود در این زمینه و همچنین وب‌سایت‌های معتبر به‌ویژه وب‌سایت شهرداری استانبول مراجعه و از طریق مطالعۀ اسنادی شاخص‌های مدیریت محله استخراج شده است. در مورد مدیریت محله در ایران نیز برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. همچنین جدول‌هایی مشتمل بر وظایف مدیریت محله در ایران و ترکیه به‌منظور مقایسۀ نظام اداری محله در این دو کشور تهیه شده است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد نظام ادارۀ محله در ترکیه نسبت به شورایاری محله در ایران، دموکراتیک‌تر بوده که نشانگر نزدیکی ارتباط و مشارکت بیشتر و مستقیم‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های محله است. مختار محله برخلاف مدیریت محله در ایران با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Neighborhood Management in Iran and Turkey

نویسندگان [English]

  • Hossein Imani Jajarmi 1
  • Fateme Baraghni Barzegari 2
1 Associate Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
2 M.A. of Society Development, University of Tehran.
چکیده [English]

This article aims to examine the system of neighborhood administration in Turkey and compare it with Iran. The paper focuses on the transformations of local management, neighborhood management, neighborhood management and its duties as one of the oldest local elements in Turkish city and village. This study is applied in terms of purpose and comparative in terms of information analysis. The method of this study is descriptive – analytical, which uses qualitative and documentary study method to collect data and information from various legal and historical sources and documents and to use reliable websites such as Istanbul Municipality site to analyze the status of management. The neighborhood of Turkey has paid. Also, a chart containing neighborhood management tasks in Iran and Turkey has been compiled to compare the neighborhood administration in these two conntries. The findings of the article show that the system of neighborhood administration in Turkey is more democratic than that of neighborhord tenure and council in Iran, indicating closer and participation of people in neighborhood decisions. Neighborhood councilors are elected by direct vote against the mayor and district vote against the mayor and district administration in the cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood Management
  • Neighborhood muhtar
  • Councill
  • local development
  • Turkey
اساسنامه انجمن‌های شورایاری (با آخرین اصلاحات)

آیین نامه داخلی شورایاری محله: دوره پنجم- مهر ماه 1398

پاکدل‌نژاد، مصطفی؛ فلاح نیاسر، محمدسعید (1391). آشنایی با ساختار، اهداف، وظایف و مأموریت‌های مدیریت محله، تهران: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، کارگروه‌های تخصصی محلات.

تاجبخش، کیان (1384). سرمایۀ اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران. چاپ اول انتشارات شیرازه.

جیکوبز، جین (1392). مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی. ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

رز، ریچارد (1390). سیاست‌گذاری عمومی مقایسه‌ای. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

شیرعلی، ابراهیم؛ شهبازی، مهدی (1393) مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر فقدان نهادینگی حکومت محلی در شهر تهران (مطالعه موردی شورایاری محله‌ها). مطالعات تحقیقات اجتماعی ایران، شماره 4، زمستان، صص 569-547.  

عبداللهی، مجید (1388). ساختار محله پایدار شهرهای ایران (گذشته، اکنون و الگوی آتی) با تأکید بر شیراز. رساله دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی. دانشکده علوم و زمین. گروه جغرافیای انسانی.

فنی، زهره؛ سجادی، ژیلا؛ سلیمانی، منصور (1394). نقش سرمایه‌های اجتماعی در مدیریت و مشارکت محله‌ای، مورد مطالعه: محله‌های تیموری و هاشمی. منطقه 10 شهر تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان. زمستان. شماره 18: صص105-121.

فنی، زهره؛ صارمی، فرید (1392). چالش‌های نظام مدیریتی محله محور در توسعه پایدار کلان‌شهر تهران: مطالعه موردی محله بهار. فصلنامه مطالعات راهبردی، زمستان ،شماره 30: صص35-56.

قادری، صلاح‌الدین؛ فاضلی، محمد؛ پاک‌سرشت، سلیمان (1395). راهبردهای محله محوری و توسعه محله‌ای: مقایسه الگوی مدیریت محله و عملکرد آن در ایران و انگلستان. مجله توسعه محلی (روستایی- شهری). شماره 1. بهار و تابستان، صص 57-88.

قبادی، علیرضا (1381). ضرورت مشارکت مردم در عرضه فرهنگ، مجموعه مقالات مردم و همگرایی تهران، تهران، نشر آن. صص33-56.

 قریشی مدیسه، زهرا سادات (1395). همراه شورایاران: شامل مقررات و آیین‌نامه‌های شورایاری‌ها. تهران: نشر شهر، چاپ اول.

گل، یان (1394). شهر انسانی. ترجمه علی غفاری و لیلا غفاری. تهران: علم معمار رویال.

مارش، دیوید؛ استوکر، جری (1384). روش و نظریه در علوم سیاسی. ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

مجموعه دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محلات شهر تهران

 

Akaman. O (2018). Mahalle Yonetimi ile Ilgili Yeni Bir Yasal Duzenlenleme Gerekli M i? Isparta il Ozelinde Arastirma,10(19): 516- 534

Alada Bayramoglu. Adalet (2008).Osmanli Sehirlerinde Mahalle, Sumer Kitabevi, Istanbul.

Asarkaya.S, Sahin,Y(2019).Mahalle Muhtarligi Kurumunun Tarihi Gelisimi:Historical Development of the Neighbourhood Mukhtarship,Sayi 3,ss23-32

 Duzbakar.O (2003).Osmanli Doneminde Mahalle ve Islevleri.Sosyal Bilimler Dergisi.Yil:4, Sayi:5

Eryilmaz, B (2012) , Kamu Yonetimi. Besinci Baski, Umuttepe YayinlRI, Kocaeli.ss:190-245

Gaventa.J(2014).Strengthening Participatory Approaches to local Governance:pp:1-14

Gokus.M, Erdal B,Alpturker(2013).”Mahalle Yonetimi ve Mahalle Muhtarlarinin Vatandaslar Tarafindan Degerlendirilmesi”, Suleyman Demirel Universitesi Iktisadi ve Idari Bilmler Fakultesi Dergisi, C.18, S2.ss:31-45

Gul, H, Kiris, H. Gokdayin.I.(2014).Turkiyede Yrel Yonetimler ve Yerel Siyaset, Detay Yayinlari, Ankara

Kavruk, H.(2004).Koy ve Mahalle: Yerlesim ve Yonetim Birimi. Odak Yayinlari, Ankara.ss:

Kocberber, S (2005), “Yeni Belediye Yasasi IIe Mahalle Yonetimi”. Saysistay Dergisi,Sayi 56, ss.103-114

Mehmet .M.Yilmaz.v(2019).Turkiye Mahalle Yonetimlerinin Tarihsel Gelisimi ve Hukuki Statusu.Sayi ISSUE 27,cilt volume 10.ss: 769-799

 Neighbourhood Management Pathfinders (2008): Final Evaluation Report. People, Places, Publish Services: Making the Connections,Department for Communities and local Government.Pp1-112

Ortayli,I (2000). Tanzimat Devrinde OsmanliMahalli Idareleri(1840-1880), Turk Tarih Kurumu Yayini,VII. DiziSa. 178 . Ankara.

Yilmas S,Guner.A(2017).Impact of Recent Changes on Lical Government Discretion and Accountability in Turkey,Marmara Journal of Economics :229-250 

Yilmaz N,Kalkisim H.(2017).Mahalle Yonetimi Ve Mahalle Muhtarlarinin Profili: Trabzon Ortahisar Ornegi. Global Journal of Economics and Business Stusies Kuresel Iktisat Ve Isletme Calismalari Dergisi,6(12):110-126

Yonetimi