دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. سنجش مفهوم توسعه روستایی با تأکید بر دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان دماوند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22059/jrd.2021.323066.668648

وحید ریاحی؛ سمیه عزیزی؛ سعید نصیری زارع


2. تهیدستان شهری و عدم جذب در بازارکار رسمی (مورد مطالعه: مهاجران روستایی فقیر شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.320539.668635

عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی


3. واکاوی نقش دانشگاه نسل چهارم (دانشگاه اجتماعی) در توسعه منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.320183.668637

آرش یدالهی ده چشمه؛ سعید رجائی پور؛ سید علی سیادت


4. ارزیابی الگوی علی مولفه های مؤثر بر روستای خلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.323853.668651

احمد حجاریان


5. تحصیلات و جدایی‌گزینی فضایی در کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.318471.668627

نورالدین فراش؛ حمید رضا ربیعی دستجردی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ رسول صادقی


6. مدل سازی ساختاری تفسیری راهکارهای افزایش تولید شرکت های تعاونی استان خوزستان در دوره شیوع کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.324510.668654

علی بوداقی؛ معصومه باقری؛ سجاد بهمنی؛ مرضیه شهریاری؛ بهروز صادقی عمرو آبادی


7. نقش‌آفرینی بلدیه در میدان سیاستگذاری اجتماعی شهری در ایران؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22059/jrd.2021.326006.668658

جمال رشیدی؛ جعفر هزارجریبی؛ علی اکبر تاج مزینانی