کلیدواژه‌ها = اجتماع محلی
تعداد مقالات: 2
2. کارگزاران توسعۀ محلی: تحلیل جامعه‌شناختی نیروهای مؤثر در توسعۀ منطقۀ مرزی پیرانشهر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-28

تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ کامل دلپسند