نویسنده = تقی آزاد ارمکی
تعداد مقالات: 2
1. کارگزاران توسعۀ محلی: تحلیل جامعه‌شناختی نیروهای مؤثر در توسعۀ منطقۀ مرزی پیرانشهر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-28

تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ کامل دلپسند


2. خودمانی‌سازی بازار؛ تهیدستان و سیاست معاش

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-56

تقی آزاد ارمکی؛ علیرضا صادقی