نویسنده = محمدشریف شریف زاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی اثربخشی طرح توانبخشی مبتنی بر اجتماع در توانمندسازی زنان روستایی شهرستان بیرجند

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 283-306

محمدشریف شریف زاده؛ حسین خندان؛ غلامحسین عبدالله زاده


2. پدیدارشناسی برداشت روستاییان از تعلق مکانی در شهرستان زابل

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-138

محمدشریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی