نویسنده = حجت ورمزیاری
تعداد مقالات: 2
1. مدل معادلات ساختاری و تلفیقی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در بخش کیان شهرستان نهاوند

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 339-358

میلاد کیانی؛ علی اسدی؛ حجت ورمزیاری؛ علی اکبر براتی


2. الگوسازی نهادهای مؤثر بر توسعه کشاورزی خرده‌مالکی ایران از نگاه متخصصان؛ با تأکید بر نهادهای غیردولتی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 133-156

حجت ورمزیاری؛ فرحناز رستمی؛ شهپر گراوندی